CHARAKTERISTIKA VÝVOJOVÝCH TENDENCIÍ V OBLASTI EKONOMICKÝCH VÝSLEDKOV, ZAMESTNANOSTI A ODMEŇOVANIA V SEKTOROVEJ ŠTRUKTÚRE NSP/SRI

Sektor je z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 určený tými ekonomickými činnosťami, ktoré sú klasifikované v rámci nasledovných divízií danej klasifikácie: 64 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia, 65 Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia, 66 Pomocné činnosti finančných služieb a poistenia, 68 Činnosti v oblasti nehnuteľností, a 77 Prenájom a lízing.

Záväzky a výnosy za poisťovacie korporácie a penzijné fondy v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch bol medzi rokmi 2008 a 2018 identifikovaný trend postupného zvyšovania záväzkov. V roku 2008 predstavovala úroveň záväzkov približne 443 mil. EUR, pričom v roku 2018, t. j. na konci sledovaného obdobia, bola dosiahnutá maximálna úroveň, a to vo výške 848 mil. EUR. Minimálna výška záväzkov bola v roku 2010, a to 434 mil. EUR.

Výnosy v poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch boli najnižšie začiatkom sledovaného obdobia a do konca sledovaného obdobia výrazne vzrástli. V roku 2008 bola výška výnosov približne 5,5 mld. EUR a do roku 2018 vzrástla na približne 8,2 mld. EUR, čo bola zároveň maximálna dosiahnutá hodnota. Minimálna úroveň výnosov bola v roku 2009, a to vo výške približne 5,3 mld. EUR.

Záväzky a výnosy za peňažné finančné inštitúcie v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V peňažných finančných inštitúciách bol medzi rokmi 2008 a 2018 identifikovaný nárast záväzkov, dynamický po roku 2016. Kým v roku 2008 bola úroveň záväzkov približne 63,9 mld. EUR, tak na konci sledovaného obdobia, v roku 2018, bola vo výške 100,3 mld. EUR, čo bola zároveň najvyššia hodnota. Príslušný nárast predstavoval hodnotu 36,4 mld. EUR. Minimálna hodnota záväzkov bola v roku 2009, a to 57,2 mld. EUR.
Výška výnosov v peňažných finančných inštitúciách dosiahla najvyššie hodnoty v roku 2008, čo bolo na začiatku sledovaného obdobia a ich výška vtedy bola 18,1 mld. EUR. V roku 2013 bola zaznamenaná najnižšia hodnota, pričom v tomto roku boli výnosy na úrovni 7,7 mld. EUR. Po tomto roku nastal kolísavý trend a na konci sledovaného obdobia, t. j. v roku 2018, bola úroveň výnosov 9,5 mld. EUR, čo predstavovalo oproti začiatku sledovaného obdobia pokles o 8,6 mld. EUR.

Záväzky a výnosy za ostatných finančných sprostredkovateľov v rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

U ostatných finančných sprostredkovateľov bol medzi rokmi 2008 až 2018 identifikovaný rôznorodý vývoj záväzkov. Maximum bolo dosiahnuté v roku 2015, a to na úrovni približne 1,1 mld. EUR. Minimum z roku 2010 bolo na úrovni 692 mil. EUR. Celkovo medzi rokmi 2008 a 2018 prišlo k poklesu záväzkov o 67 mil. EUR.

Obdobne, ako tomu bolo pri vyššie uvedených záväzkoch, možno medzi rokmi 2008 a 2018 u ostatných finančných sprostredkovateľov identifikovať rozmanitý vývoj aj z hľadiska výnosov. Maximálna hodnota výnosov bola dosiahnutá na začiatku sledovaného obdobia, keďže v roku 2008 to bolo približne 4,9 mld. EUR. Minimálna hodnota výnosov bola dosiahnutá v roku 2012, kedy to bolo približne 2,7 mil. EUR. Celkovo počas sledovaného obdobia medzi rokmi 2008 a 2018 výška výnosov poklesla o približne 904 mil. EUR.

Regionálna distribúcia uchádzačov o zamestnanie (UoZ) v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo podľa pohlavia a úrovne Európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie (EKR) k 31. 1. 2020
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo bolo zo súhrnného počtu 3 215 UoZ evidovaných v SR k 31. 1. 2020 približne 66 % žien a 34 % mužov. V rámci celej SR a sektora boli najpočetnejšou kategóriou UoZ ženy so strednými úrovňami EKR, a to s počtom 928 osôb. Na druhej strane najmenej početnou kategóriou UoZ v členení podľa pohlavia a úrovne EKR boli s počtom 284 muži s vyššími úrovňami EKR.

Z regionálneho hľadiska bol najvyšší počet sektorovo relevantných UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR lokalizovaný v Košickom kraji, a to 103 osôb. Na druhom mieste sa nachádzal počet UoZ mužského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Prešovskom kraji, kde ich zastúpenie predstavovalo 91 osôb. Na druhej strane v Trnavskom kraji z celkového počtu UoZ mužského pohlavia v rámci tohto sektora malo len 26 z nich nižšie úrovne EKR.

Najviac UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bolo v Bratislavskom kraji, a to 82. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR z Prešovského kraja, kde ich počet predstavoval 70 osôb. Najnižší počet UoZ mužského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol v Trenčianskom kraji, a to 24.

UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR boli najpočetnejší v Bratislavskom kraji, kde ich bolo evidovaných 112. Na druhom mieste za nimi sa nachádzali UoZ mužského pohlavia s vyššími úrovňami EKR v Košickom kraji, ktorých bolo 41. Na druhej strane v Trnavskom kraji bolo týchto UoZ len 15.

V januári 2020 bolo evidovaných najviac sektorovo relevantných UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR v Košickom kraji, kde ich počet predstavoval 103 osôb. Na druhom mieste sa nachádzali UoZ ženského pohlavia s nižšími úrovňami EKR z Prešovského kraja, pričom ich počet bol 100. Naopak, v Bratislavskom kraji malo len 30 UoZ ženského pohlavia nižšie úrovne EKR.

UoZ – ženy so strednými úrovňami EKR tvorili najvyšší počet v Bratislavskom kraji, kde ich bolo evidovaných 193 v danom sektore a kraji. Za nimi sa na druhom mieste nachádzali UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR v Prešovskom kraji, pričom ich počet tu dosiahol 148 osôb. Najnižší počet UoZ ženského pohlavia so strednými úrovňami EKR bol z Trnavského kraja, a to 71 osôb.

UoZ – žien s vyššími úrovňami EKR sa nachádzalo najviac v Bratislavskom kraji, kde ich bolo zaradených 256 osôb. Za nimi nasledovali UoZ – ženy s vyššími úrovňami EKR z Košického kraja, a to s početnosťou 95 UoZ. Na druhej strane v Trnavskom kraji a sektore predstavovali UoZ – ženy len 46 osôb.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2019
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci sektora bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo dosiahla v roku 2019 priemerná mesačná hrubá mzda úroveň 1 576 EUR. Na nižších úrovniach EKR dosiahli zamestnanci priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 017 EUR, čo v pomere k celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v rámci sektora predstavovalo približne 65 %-ný podiel. U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bola v sledovanom roku evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 267 EUR, a to bolo približne 80 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 2 075 EUR mali tie osoby, ktoré patrili do vyšších úrovní EKR, a táto hodnota tvorila cca 132 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Mzdový rozdiel kvantifikovaný z hľadiska vzdelania ilustruje rozdiel medzi priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s vyššími úrovňami EKR a priemernou mesačnou hrubou mzdou zamestnancov s nižšími úrovňami EKR. Tento mzdový rozdiel medzi vyššie uvedenými skupinami predstavoval 1 058 EUR, resp. 67 percentuálnych bodov v prospech zamestnancov s vyššími úrovňami EKR.

Z pohľadu úrovne EKR a regionálneho hľadiska bol medzi rokmi 2018 a 2019 zaznamenaný najvyšší rast mzdy u zamestnancov s nižšími úrovňami EKR v Prešovskom kraji. Za nimi sa nachádzali zamestnanci s nižšími úrovňami EKR zamestnaní v Košickom kraji. Naopak, v Banskobystrickom kraji mzdy zamestnancov s nižšími úrovňami EKR mierne poklesli.

U zamestnancov so strednými úrovňami EKR bol medzi sledovanými rokmi najvyšší rast mzdy v Nitrianskom kraji. Na druhom mieste sa nachádzali zamestnanci so strednými úrovňami EKR v Žilinskom kraji. V opačnom spektre sa nachádzal Banskobystrický kraj, kde mzdy zamestnancov so strednými úrovňami EKR mierne poklesli.  Relatívne nízky rast miezd zamestnancov v týchto úrovniach EKR bol zaznamenaný v Trnavskom kraji.

Zamestnanci s vyššími úrovňami EKR zaznamenali medzi rokmi 2018 a 2019 najdynamickejší nárast miezd v Trnavskom kraji. Pomerne dynamický nárast priemernej hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný aj u zamestnancov s vyššími úrovňami EKR evidovanými v Žilinskom kraji, avšak v Bratislavskom kraji mzdy zamestnancov s vyššími úrovňami EKR vzrástli len mierne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.