Vývojové tendencie v oblasti ľudských zdrojov

Najviac zamestnancov v sektore administratíva, ekonomika, manažment malo v roku 2018 vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 11 426 žiakov denného štúdia. V SR príde v období rokov 2019 – 2024 na trh práce celkovo 7 113 – 8 113 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 7 % absolventov sa uplatňuje v sektore administratíva, ekonomika, manažment. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2019. Približne 7 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7902 Gymnázium. V školskom roku 2017/2018 v tomto odbore študovalo 72 887 žiakov denného štúdia. V období rokov 2019 – 2024 príde na trh práce celkovo 34 463 – 36 463 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 5 % z nich sa uplatňuje v sektore administratíva, ekonomika, manažment. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2024. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období 2019-2024 a ich uplatnenie v sektore administratíva, ekonomika, manažment
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Očakávané trendy v potrebe dopĺňania pracovných síl v sektore administratíva, ekonomika, manažment v období 2019-2024

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore administratíva, ekonomika, manažment v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Vysvetlivky: Dodatočná potreba pracovných síl je súčet expanzného dopytu po pracovných silách a nahradzujúceho dopytu po pracovných silách. Dodatočná potreba zamestnancov v budúcnosti predstavuje požiadavku na doplnenie pracovných síl na pracovné miesta, ktoré nebude možné obsadiť zo zamestnaných osôb v súčasnosti
Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore administratíva, ekonomika, manažment v období 2019 – 2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava
 Vysvetlivky: Nahradzujúci dopyt predstavuje pracovné miesta, ktoré sú uvoľňované v dôsledku odchodu zamestnancov z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku). Expanzný dopyt je rozdiel medzi
vzniknutými a zaniknutými pracovnými miestami, ktorý je vyjadrený očakávaným rastom zamestnanosti.

Celková dodatočná potreba v sektore administratíva, ekonomika, manažment bude do roku 2024 na úrovni približne 23 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2019 a najmenej v roku 2024.

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2024. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2019.

V nasledujúcich dvoch tabuľkách sú zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore administratíva, ekonomika, manažment, pričom v druhej tabuľke sú vybrané zamestnania špecifické pre sektor.

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore administratíva, ekonomika, manažment sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 2611002 Advokát, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor administratíva, ekonomika, manažment bude do roku 2024 dodatočne potrebovať približne 931 – 1031 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2024 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 934 – 1034 pracujúcich, pričom 66 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 9329999 Pomocný pracovník vo výrobe inde neuvedený, v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 593 – 1 793 osôb, pričom v sektore do roku 2024 bude potrebné doplniť približne 837 – 937 osôb.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt podľa zamestnaní SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore administratíva, ekonomika, manažment
Zdroj: TREXIMA Bratislava
Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre daný sektor s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore administratíva, ekonomika, manažment
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore administratíva, ekonomika, manažment medzi dodatočnou potrebou pracovných síl a počtom absolventov prichádzajúcich na trh práce v období rokov 2019-2024

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore administratíva, ekonomika, manažment v období 2019-2024
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2024 v sektore administratíva, ekonomika, manažment sa očakáva v zhluku zamestnaní OBCHOD A FINANCIE (SŠ). V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 33 tisíc osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2024 príde na trh práce približne 11 000 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných pre výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku OBCHOD A FINANCIE (SŠ) v sektore administratíva, ekonomika, manažment sa v rozmedzí rokov 2019 – 2024 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 2 900 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore administratíva, ekonomika, manažment sa uplatňuje približne 300. Do roku 2024 v tomto zhluku sa teda očakáva nedostatok absolventov v sektore administratíva, ekonomika, manažment.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.