Vplyv pandémie COVID-19 na vývoj nezamestnanosti

Sektorová štruktúra NSP/SRI určila agregáciou divízií SK NACE Rev. 2 špecifické sektory hospodárstva, pričom v rámci tejto časti bude charakterizovaný sektor administratíva, ekonomika, manažment. Tento sektor možno charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením jednotlivých divízií SK NACE Rev. 2. Celkovo sa v sektore sa nachádzajú štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ich názvy sú nasledovné: Právne a účtovnícke činnosti, Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, Sprostredkovanie práce, Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti.

Špecifická nezamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment v období január 2019 – december 2020 v porovnaní s nezamestnanosťou v SR
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Špecifická nezamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment v období od januára 2019 do decembra 2020 prirodzene podliehala vplyvu pandémie a sprievodným opatreniam. Z vyššie uvedeného grafu je možné vidieť jej zmeny v čase. Najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v auguste 2020, a to na úrovni 4,1 %. V novembri 2020 sa špecifická nezamestnanosť v tomto sektore držala na veľmi podobnej úrovni a dosiahla mieru 4 %. V sledovanom období bola najnižšia špecifická nezamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment v apríli 2019, a to 2,7 %. V tomto období dosiahla priemerná výška sektorovo špecifickej nezamestnanosti 3,2 %, čo je približne o 1,7 p. b. menej ako celoslovenská priemerná špecifická nezamestnanosť. Od januára 2019 do marca 2020 bola špecifická sektorová nezamestnanosť výrazne nižšia ako priemer za všetky sektory spolu. Od apríla 2020 v dôsledku pandémie nastala na trhu práce v celej SR zmena, pričom v tomto sektore od marca do decembra 2020 špecifická nezamestnanosť vzrástla o 1,2 p. b. Najmenej výrazný rozdiel oproti SR bol v septembri 2019, a to na úrovni -1,1 p. b. Na druhej strane najvýraznejší rozdiel je možné vidieť v máji 2020, a to -2,5 p. b. Najvýraznejší mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti nastal medzi marcom 2020 a aprílom 2020 a predstavoval 0,6 p. b. Pomerne výrazný mesačný nárast sektorovo špecifickej nezamestnanosti bol zaznamenaný aj medzi aprílom 2020 a májom 2020, a to na úrovni 0,3 p. b. Naopak, najvyšší pokles mesačnej nezamestnanosti v sektore (o 0,1 p. b.) nastal medzi marcom 2019 a aprílom 2019.

Špecifická nezamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment v decembri 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska regionálnej distribúcie sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola v decembri 2020 v štyroch krajoch nezamestnanosť vyššia ako je priemer sektora. Najvyššia špecifická nezamestnanosť v sektore bola v Trnavskom kraji, kde dosiahla 4,9 %. Pomerne vysoká hodnota sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola aj v Košickom kraji, a to 4,5 %. Naopak, najnižšia sektorovo špecifická nezamestnanosť bola v Trenčianskom kraji, a to 3,2 %. Nízka sektorovo špecifická nezamestnanosť (3,3 %) bola aj v Nitrianskom kraji.

Porovnanie špecifickej nezamestnanosti v sektore administratíva, ekonomika, manažment medzi decembrom 2019 a decembrom 2020 v členení podľa krajov
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ročná zmena sektorovo špecifickej nezamestnanosti dosiahla nárast o 1,1 p. b. Najvyšší nárast bol dosiahnutý v Trnavskom kraji (1,8 p. b.). Vysoký nárast bol zaznamenaný aj v Košickom kraji (o 1,5 p. b.). Lepšie na tom boli Banskobystrický kraj s nárastom o 0,6 p. b. a Prešovský kraj, kde nárast predstavoval 0,7 p. b.

Sektorovo špecifická nezamestnanosť má, a to osobitne v dlhšom časovom horizonte, úzku súvislosť s početnosťou organizácií a tržbami, ktoré organizácie dosahujú poskytovaním služieb v oblasti administratívy, ekonomiky a manažmentu. Ide o zamestnávateľské organizácie, ktoré prijímajú a uvoľňujú zamestnancov, sú miestom uplatnenia ľudských zdrojov v produktívnej práci a ich odmeňovania z finančných prostriedkov dosahovaných tržieb. Súčasne je na fungovanie organizácií a zabezpečenie tržieb nevyhnutná práca kvalifikovaných zamestnancov, ktorých odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti sú na základe konsenzu všetkých sociálnych partnerov v SR kontinuálne rozvíjané v sektorovej štruktúre NSP/SRI.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 3 271 organizácií, čo predstavuje nárast o 17,6 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2016 a 2017, kedy vzniklo 1 097 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 33,5 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený taktiež zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 28 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 50 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2015 a 2016, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 13 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a značný nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s vysokými tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 10 623 organizácií, čo predstavuje nárast o 155,2 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2013 a 2014, kedy vzniklo 4 506 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 42,4 % z celkového nárastu počtu organizácií.  Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu a početnosť organizácií vykazovali v sledovanom období rokov 2010 až 2018 strednú úroveň vzájomnej závislosti. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 69 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 48,5 %. Najvyšší pokles bol medzi rokmi 2012 a 2013, čo predstavuje zníženie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 61 tis. EUR. Vzhľadom na vysoký rast počtu organizácií a miernejší nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 78 Sprostredkovanie práce v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 78 Sprostredkovanie práce v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 770 organizácií, čo predstavuje nárast o 256,7 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2017 a 2018, kedy vzniklo 463 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 60,1 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový pokles medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 325 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení pokles o 43,8 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2011 a 2012, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 299 tis. EUR. Vzhľadom na rast počtu organizácií a pokles tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nízkymi tržbami za vlastné výkony a tovar.

Vývoj počtu organizácií a výška priemerných tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu v divízii 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti v rokoch 2010 až 2018 v SR
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počet organizácií v divízii 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti v období rokov 2010 a 2018 vzrástol o 16 711 organizácií, čo predstavuje nárast o 226,6 %. Tento trend najvýraznejšie ovplyvnil rast medzi rokmi 2013 a 2014, kedy vzniklo 5 080 organizácií. Nárast medzi týmito rokmi predstavoval 30,4 % z celkového nárastu počtu organizácií. Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu je ovplyvnený tiež zmenou v počte organizácií. Celkový nárast medzi rokmi 2010 a 2018 dosiahol 25 tis. EUR, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení nárast o 16,8 %. Najvyšší nárast bol medzi rokmi 2013 a 2014, čo predstavuje zvýšenie tržieb za vlastné výkony a tovar na jednu organizáciu o 56 tis. EUR. Vzhľadom na značný rast počtu organizácií a mierny nárast tržieb za vlastné výkony a tovar v prepočte na jednu organizáciu možno skonštatovať, že počas sledovaného obdobia vznikali primárne organizácie s nižšími tržbami za vlastné výkony a tovar.

Špecifická nezamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment bola po celý čas nižšia ako celoslovenský priemer a z dôvodu pandémie COVID-19 sa tento rozdiel ešte zvýraznil. Z regionálneho hľadiska bola najvyššia sektorovo špecifická nezamestnanosť v Trnavskom kraji, a to z hľadiska výšky aj nárastu. V divíziách 69 Právne a účtovnícke činnosti, 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia a 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti prišlo k rastu počtu organizácií aj k rastu výšky tržieb na jednu organizáciu. Jedine divízia 78 Sprostredkovanie práce zaznamenala nárast počtu organizácií a pokles tržieb na jednu organizáciu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.