Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor

Všeobecné finančno-ekonomické ukazovatele za sektor administratívy, ekonomiky a manažmentu
Zdroj: ŠÚ SR a vlastné výpočty TREXIMA Bratislava

V aktuálne dostupnom roku pre štatistické zisťovanie (2017) vzrástla celková produkcia sektora v priebehu štyroch rokov (v porovnaní s produkciou z roku 2013) viac ako dvojnásobne. Takisto vzrástli aj tržby za vlastné výkony a tovar, až trojnásobne. Pritom najproduktívnejším sektorom národného hospodárstva bol automobilový priemysel a strojárstvo s produkciou v hodnote takmer 43 mld. EUR.

Tvorba hrubého fixného kapitálu sa v tomto období zvýšila o 5,0 %. (Uvedené sumy nezohľadňujú medziročnú infláciu).

Naopak, pridaná hodnota produkovaná sektorom medzi rokmi 2013 – 2017 dramaticky vzrástla až o 69 %. Pridaná hodnota na jedného zamestnanca sa zvýšila až o 118 % hodnoty z roku 2013. S pridanou hodnotou na osobu vo výške 48 €/os. pracovníčky a pracovníci v sektore administratíva, ekonomika a manažment prispievajú k ziskovosti svojich zamestnávateľov vyššou mierou, ako vo väčšine ostatných sektorov. Najbližšiu vyššiu pridanú hodnotu na jedného zamestnanca tvoria osoby zamestnané v sektore chémie a farmácie (57 €/os.). Celkovo najvyššia je táto hodnota v sektore bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva, kde dosahuje až 132 €/os. a naopak najnižšia v sektore vedy, výskumu, vzdelávania, výchovy a športu.

Celkový počet zamestnancov v sektore počas sledovaného obdobia vzrástol o 29,4 %. Takmer proporcionálny bol nárast pracovníčok, ktorých počet sa zvýšil o cca. 25 %.

Počet fyzických osôb podnikajúcich v sektore poklesol v porovnaní s rokom 2013 o 1,2 %. Podnikateliek – žien – ubudlo iba 2,2 %, avšak ženy predstavujú až 63,4 % z fyzických osôb podnikajúcich v administratíve, ekonomike a manažmente. Priemerná hrubá mesačná mzda v sektore vzrástla v období rokov 2013 – 2017 o 22,3 % a priemerný hodinový zárobok v podnikateľskej sfére vzrástol o 27,5 %. Ostatné sféry vykazujú obdobné nárasty miezd. Priemerná mzda v národnom hospodárstve vzrástla v rovnakom období o 15,7 % (zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.