Vplyv pandémie koronavírusu na trh práce z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných na pracovných miestach v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Z hľadiska ekonomických činností realizovaných v sektorovej štruktúre NSP/SRI kreujú sektor administratíva, ekonomika, manažment nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

 • Právne a účtovnícke činnosti,
 • Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia,
 • Sprostredkovanie práce,
 • Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti.

Sektorovo špecifickí zamestnanci tvorili v SR k 31. 10. 2021 cca 14 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v sektorovej štruktúre NSP/SRI, čím sa sektor radí medzi veľké sektory. Pomerné zastúpenie jednotlivých úrovní zručností uplatňovaných v sektore prezentuje nasledujúci graf.

Štruktúra sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa úrovne zručností v sektore administratíva, ekonomika, manažment k 31. 10. 2021

Poznámka: Kategória s nízkou úrovňou zručností nemala nijaké zastúpenie sektorovo špecifických zamestnancov.

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Približne 65 % ľudských zdrojov v zamestnaniach garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment uplatňovalo vysokú úroveň zručností na realizáciu sektorovo špecifických pracovných činností. Okolo 35 % sektorovo špecifických pracovných príležitostí kládlo požiadavky na strednú úroveň zručností zamestnancov. Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment v sledovanom období negarantovala nijaké zamestnanie s nízkou úrovňou požadovaných zručností.

Sektorovo špecifickí UoZ spolu tvorili k 31. 10. 2021 približne 13 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre NSP/SRI. Ich podrobnejšia špecifikácia z hľadiska úrovne zručností uplatňovaných bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ, ako aj porovnanie s rovnakým obdobím roku 2019, sú uvedené nižšie.

Štruktúra sektorovo špecifických uchádzačov o zamestnanie v členení podľa úrovne zručností v sektore administratíva, ekonomika, manažment k 31. 10. 2021 a k 31. 10. 2019

Poznámka: Kategória s nízkou úrovňou zručností nemala nijaké zastúpenie sektorovo špecifických UoZ.
Zdroj: Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektorovo špecifickí UoZ s predchádzajúcou praxou na nízkej úrovni zručností sa v sektore administratíva, ekonomika, manažment nenachádzali, keďže príslušná sektorová rada takéto zamestnania nemala v garancii. Sektorovo špecifickí zamestnanci vykonávali najmä pracovné činnosti vyžadujúce vysokú úroveň zručností, avšak prevažný počet sektorovo špecifických UoZ vykonával bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ zamestnania, ktoré si vyžadovali strednú úroveň zručností. Z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ ich bolo približne 58 %. Okolo 42 % sektorovo špecifických UoZ vykonávalo pred zaradením do evidencie UoZ pracovné úlohy na vysokej úrovni zručností.

V sledovanom období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 sa v sektore administratíva, ekonomika, manažment počet sektorovo špecifických UoZ s predchádzajúcim zamestnaním na vysokej úrovni zručností zvýšil približne o 1 140 osôb, t. j. o 19 %. Počet UoZ s predchádzajúcim zamestnaním na strednej úrovni zručností sa zvýšil približne o 2 300 osôb, t. j. o 31 % východiskového stavu.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na vysokej úrovni zručností v sektore administratíva, ekonomika, manažment v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V členení podľa územnosprávneho usporiadania SR bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v administratíve, ekonomike, manažmente v prípade vysokej úrovne zručností najvyššia v Košickom a Prešovskom kraji, kde dosiahla 4,7 %, resp. 4,5 %. Hodnoty mierne nad celoštátnym priemerom na vysokej zručnostnej úrovni zaznamenali aj Bratislavský a Trnavský kraj, a to okolo 4,0 %. Naopak, najnižšiu hodnotu, a to 2,7 %, dosiahol Nitriansky kraj. Celkovo sa v prípade vysokej úrovne zručností sektorovo špecifická nezamestnanosť v administratíve, ekonomike, manažmente prejavila v období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 najmä v počte UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Odborný administratívny asistent,
 • Projektový špecialista (projektový manažér),
 • Iný riadiaci pracovník (manažér) v ostatných službách,
 • Špecialista účtovník.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností v sektore administratíva, ekonomika, manažment v regionálnom členení podľa krajov v SR k 31. 10. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V prípade strednej úrovne zručností bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v administratíve, ekonomike, manažmente najnižšia v Bratislavskom kraji, a to necelých 6 %. Pod úrovňou celoštátneho priemeru na strednej úrovni zručností, ktorý bol takmer 9 %, boli taktiež hodnoty v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Na opačnej strane regionálneho poradia miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti na strednej úrovni zručností bol Prešovský kraj, kde hodnota sledovaného ukazovateľa presiahla 14 %. Na strednej úrovni zručností sa sektorovo špecifická nezamestnanosť v administratíve, ekonomike, manažmente prejavila v období od 31. 10. 2019 do 31. 10. 2021 najmä v počte tých UoZ, ktorí pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Všeobecný administratívny pracovník,
 • Iný pomocný administratívny pracovník,
 • Recepčný (okrem hotelového),
 • Sekretárka,
 • Informátor.

Na nízkej úrovni zručností sa nenachádzali nijakí zamestnanci, resp. UoZ s praxou v zamestnaniach garantovaných Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment.

Zhrnutie za sektor

Sektor administratíva, ekonomika, manažment sa vyznačoval približne 65 %-ným zastúpením zamestnancov s pracovnými činnosťami na vysokej úrovni zručností z celkového počtu sektorovo špecifických zamestnancov, avšak prevažný počet sektorovo špecifických UoZ vykonával bezprostredne pred ich zaradením do evidencie UoZ zamestnania, ktoré si vyžadovali strednú úroveň zručností. K 31. 10. 2021 tvorili osoby s predchádzajúcimi pracovnými úlohami na strednej úrovni zručností približne 58 % z celkového počtu sektorovo špecifických UoZ a zostávajúcich 42 % sektorovo špecifických UoZ vykonávalo pred ich zaradením do evidencie UoZ pracovné úlohy na vysokej úrovni zručností. Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment pritom negarantovala ani jedno zamestnanie SK ISCO-08 s nízkou úrovňou požadovaných zručností, takže nijakí zamestnanci ani UoZ na nízkej úrovni zručností sa v tomto sektore nevyskytovali.

V kategórii ľudských zdrojov s vysokými zručnosťami bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti na úrovni približne 4 %, pretože z celkového počtu osôb, ktoré vykonávali sektorovo špecifické zamestnania s vysokou úrovňou zručností, či už aktuálne k 31. 10. 2021 alebo bezprostredne pred ich zaradením do evidencie UoZ, tvorili UoZ cca 4 %. V prípade strednej úrovne zručností bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti mierne vyššia než na vysokej úrovni zručností, a to cca 9 %.

Regionálne rozdiely v miere sektorovo špecifickej nezamestnanosti na vysokej úrovni zručností boli medzi samosprávnymi krajmi SR pomerne nízke, vyššia diferenciácia bola identifikovaná v prípade strednej úrovne zručností. Na vysokej zručnostnej úrovni sa vyznačoval výraznejšou hodnotou miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti Košický a Prešovský kraj, naopak najnižšia regionálna hodnota bola v Nitrianskom kraji. Na strednej úrovni zručností bola najvyššia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Prešovskom, resp. Košickom kraji, najnižšou sa vyznačoval Bratislavský kraj.

Sektorovo špecifická nezamestnanosť sa v prípade vysokej úrovne zručností najvýraznejšie prejavila v počte tých UoZ, ktorí bezprostredne pred zaradením do evidencie UoZ vykonávali zamestnania:

 • Odborný administratívny asistent,
 • Projektový špecialista (projektový manažér),
 • Iný riadiaci pracovník (manažér) v ostatných službách,
 • Špecialista účtovník.

Na strednej úrovni zručností išlo najmä o zamestnania:

 • Všeobecný administratívny pracovník,
 • Iný pomocný administratívny pracovník,
 • Recepčný (okrem hotelového),
 • Sekretárka,
 • Informátor.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.