Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úvodná správa o sektore

Sektor pozostáva zo štyroch divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti, 69 Právne a účtovnícke činnosti, 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, 99 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 72 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 3,7 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Podiel mužov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora bol približne 47 %, zastúpenie žien dosiahlo 53 %. Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 443 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 053 EUR.

Porovnanie podielu vekovej štruktúry zamestnancov na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment v jednotlivých rokoch 2009 a 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor administratíva, ekonomika, manažment je v rámci celého hospodárstva špecifický relatívne nízkym priemerným vekom zamestnancov a silným zastúpením mladších vekových kategórií, čo vytvára do budúcnosti veľmi priaznivé východiskové podmienky na zabezpečenie náhrady kvalifikovaných zamestnancov odchádzajúcich z trhu práce do starobného dôchodku. Najväčší podiel na celkovom počte zamestnancov v rámci sektora mali v roku 2018 zamestnanci vo veku 25 až 29 rokov, i keď v porovnaní s rokom 2009 sa ich podiel na zamestnanosti v sektore výrazne zmenšil. Grafické znázornenie vekovej štruktúry zamestnancov má približne tvar klasickej pyramídy, čo je v podmienkach SR medzi sektormi ojedinelé, podobná demografická situácia je už len v sektore informačné technológie a telekomunikácie.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania (absolútny počet)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor administratíva, ekonomika, manažment je okrem mladej vekovej štruktúry charakteristický taktiež relatívne vysokou úrovňou dosiahnutého stupňa vzdelnia. V sektore malo v roku 2018 približne 46 % zamestnancov vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa, pričom približne 41 % zamestnancov malo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. V porovnaní so zamestnanosťou v celej SR je sektor typický podstane menším podielom dosiahnutého stupňa vzdelania Vyučení, a to tak u mužov, ako aj u žien.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment za rok 2018 v členení podľa hlavných skupín odborov vzdelania (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, okrem zamestnancov so  základným vzdelaním, so stredným a vysokoškolským vzdelaním ukončeným pred rokom 1991

V sektore je najviac zastúpené vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 6 Spoločenské vedy, náuky a služby I, a to s približne 41 %-ným podielom na celkovej zamestnanosti. Približne štvrtina zamestnancov v sektore má vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I. Viac ako 15 % zamestnancov sektora má vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 3 Technické vedy a náuky II, približne 13 % zamestnancov nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II. Vzdelanie z hlavnej skupiny odborov vzdelania 4 Poľnohospodársko – lesnícke a veterinárne vedy a náuky malo približne 5 % zamestnancov v sektore. Ostatné hlavné skupiny (t.j. každá jednotlivo, nie spolu) tvoria menej ako 5 % zamestnanosti v rámci sektora.

Decilové rozpätie miezd zamestnancov v sektore administratíva, ekonomika, manažment za rok 2018 v členení podľa hlavných tried zamestnaní SK ISCO-08 (v EUR)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V roku 2018 zarábala jedna desatina zamestnancov sektora v priemere mesačnú mzdu nižšiu ako 508 EUR v hrubom, na druhej strane mzdového rebríčka jedna desatina zamestnancov sektora zarábala viac ako 2 425 EUR mesačne. Obdobne ako v celom národnom hospodárstve, tak aj v rámci sektora, dosahovali najvyššie mzdy zamestnanci v hlavnej triede zamestnaní 1 Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, ktorých mzdy sa však vyznačovali taktiež najväčšími rozdielmi v rámci hlavnej triedy zamestnaní. V ďalších hlavných triedach zamestnaní bola mzdová úroveň podstatne vyrovnanejšia, v  priemere 1 852 EUR zarábali zamestnanci v hlavnej triede 2 Špecialisti, najnižšiu priemernú mzdu, a  to na úrovni 489 EUR, mali zamestnanci v hlavnej triede 6 Kvalifikovaní pracovníci v  poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.