Transformácia výrobkov, služieb a realizovaných procesov

Ekonomické činnosti vymedzujúce sektor administratíva, ekonomika, manažment, ktorý produkuje vzájomne prepojený súbor sektorovo špecifických tovarov a služieb, tvoria z klasifikačného hľadiska na účely ekonomickej analýzy nasledovné divízie SK NACE Rev. 2:

  • Právne a účtovnícke činnosti,
  • Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia,
  • Sprostredkovanie práce,
  • Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti.

Transformácia služieb ako aj procesov realizovaných v danom sektore je kľúčová v kontexte pôsobenia zamestnávateľských subjektov v globalizovanom konkurenčnom prostredí, čo sa taktiež prejavuje pri zmene uplatňovaných zručností sektorovo špecifických zamestnancov z hľadiska úrovne EKR.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa úrovne EKR v rokoch 2017 a 2021 v sektore administratíva, ekonomika, manažment
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Počas uplynulých piatich rokov, t. j. medzi rokmi 2017 a 2021, sa v sektore administratíva, ekonomika, manažment zvýšil podiel sektorovo špecifických zamestnancov na vyššej úrovni EKR o cca 2 p. b. Na druhej strane, podiel zamestnancov so strednou úrovňou EKR sa znížil o 2 p. b.

V sektore sa nenachádzali sektorovo špecifické zamestnania s nižšou úrovňou EKR.

Prevládajúcou skupinou v roku 2017 boli sektorovo špecifickí zamestnanci s vyššou úrovňou EKR, pričom ich podiel v tomto sektore a v sledovanom roku dosiahol 63,3 %. Zamestnancov so strednou úrovňou EKR bolo v tomto roku 36,7 %.

Stredná úroveň EKR bola v roku 2021 evidovaná u 34,7 % zamestnancov špecifických v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment. Zamestnanci disponujúci pri plnení pracovných úloh najvyššími zručnosťami a kompetenciami, t. j. tí s vyššou úrovňou EKR, v tomto roku predstavovali cca 65,3 %-ný podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v sektorovo špecifických zamestnaniach podľa vekových skupín v rokoch 2017 a 2021 v sektore administratíva, ekonomika, manažment
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Podielovo najvýraznejšou skupinou zamestnancov v sektore administratíva, ekonomika, manažment za rok 2021 boli zamestnanci vo veku 30 až 49 rokov. Ich podiel na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov predstavoval cca 53,2 %, čo oproti roku 2017 predstavovalo zvýšenie o cca 1,2 p. b. Druhá najväčšia skupina zamestnancov tohto sektora bola vo vekovej skupine 50 a viac rokov, ich podiel bol rastúci a v roku 2021 predstavoval 37,2 %. Podiel najmladšej skupiny zamestnancov, t. j. do 29 rokov, bol najnižší. Zníženie medzi rokmi 2017 a 2021 dosiahlo 4,1 p. b., na konečných 9,6 %.

Sektorovo špecifické zamestnania s najvýraznejším mzdovým zvýšením medzi rokmi 2017 a 2021 v sektore administratíva, ekonomika, manažment
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Z hľadiska zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, bola v rozmedzí rokov 2017 a 2021 spomedzi sektorovo špecifických zamestnaní identifikovaná najvyššia zmena na úrovni 1 387 EUR v zamestnaní Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér). Druhé najvyššie zvýšenie miezd v sektore administratíva, ekonomika, manažment bolo medzi rokmi 2017 a 2021 zaznamenané v prípade zamestnania Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov, kde príslušný nárast predstavoval 1 227 EUR. Na treťom mieste boli zamestnanci evidovaní v zamestnaní Iný riadiaci pracovník (manažér) v špecializovaných službách, a to so zvýšením mzdy v priemere o 1 044 EUR. Výrazné zvýšenie miezd v rámci sektora bolo aj pri zamestnaniach Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly (o 1026 EUR) a Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby (o 980 EUR).

Z hľadiska zmeny mediánu hrubej mesačnej mzdy v peňažných jednotkách, t. j. v EUR, nastalo počas sledovaného obdobia v sektore administratíva, ekonomika, manažment najvýraznejšie zvýšenie mzdy v zamestnaní Riadiaci pracovník (manažér) pre oblasť náboru a výberu pracovníkov, a to o 1 244 EUR. Za ním nasledovalo zamestnanie Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér), kde zvýšenie medzi rokmi 2017 a 2021 predstavovalo 1 005 EUR. Mzdový nárast vo výške 999 EUR bol identifikovaný v sektorovo špecifickom zamestnaní Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania. V zamestnaní Iný riadiaci pracovník (manažér) v špecializovaných službách išlo o 891 EUR.

Najvýraznejší rozdiel v hodnotách zmeny priemernej hrubej mesačnej mzdy a mediánu hrubej mesačnej mzdy bol identifikovaný v sektorovo špecifických zamestnaniach:

  • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby,
  • Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kontroly,
  • Riadiaci pracovník zmien (krízový manažér).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.