Sektorovo špecifické ukazovatele zamestnanosti

Na základe klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 je možné podrobne analyzovať pracovníkov v sektore na základe ich roztriedenia do hlavných tried predmetnej klasifikácie. Vďaka tomu je možné vyhodnotiť tie triedy zamestnaní, ktoré majú najvyšší podiel zamestnancov a sú tak najdôležitejšou zložkou sektora. V rámci sektora administratívy, ekonomiky a manažmentu je približne 19 % pracujúcich osôb zaradených do hlavnej triedy 9 – Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Nasledujú Špecialisti a trojicu najviac zastúpených tvoria Technici a odborní pracovníci.

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore administratíva, ekonomika, manažment patril v roku 2019 do vekovej skupiny 25 až 29 rokov. Oproti roku 2010 celkovo do roku 2019 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 35 až 39 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 25 až 29 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2019 z vekovej skupiny 25 až 29 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 7,6 % z celkového počtu zamestnancov v sektore. U žien bola v roku 2019 s podielom 8,4 % najpočetnejšia veková skupina taktiež 25 až 29 rokov. V sektore je medzi rokmi 2010 a 2019 evidovaný pokles počtu zamestnancov vo vyšších vekových skupinách.

Sektor administratíva, ekonomika, manažment je okrem mladej vekovej štruktúry charakteristický taktiež relatívne vysokou úrovňou dosiahnutého stupňa vzdelania. V sektore malo v roku 2019 približne 46 % zamestnancov vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa, pričom približne 41

% zamestnancov malo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Sektor administratíva, ekonomika, manažment tvorí 5,1 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 50 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 10,3 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Banskobystrickom kraji, a to len 1,7 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.