Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor

NÁZOV INOVÁCIE:ZDROJ INOVÁCIE:
Zručnosti potrebné s nástupom robotizáciehttps://www.nextech.sk/a/10-zrucnosti–ktore-budeme-potrebovat–ked-sa-o-pracu-budeme-delit
Budovanie technických zručnostíhttps://www.nextech.sk/a/Ako-budovat-pracovnu-karieru–ktora-odola-aj-umelej-inteligencii
Umelá inteligenciahttps://innonews.blog/2019/05/27/umela- inteligencia-buducnost-prace-praca-buducnosti/
eKasa – aktiváciahttps://www.youtube.com/watch?v=6g3hSudohPU
Internet vecí (IoT)https://sk.wikipedia.org/wiki/Internet_vecí
Veľké dáta (BIG DATA)https://marketinginsidergroup.com/strategy/big-data-trends-you-should-know-about-in-2018-infographic/
Internet vecíhttps://www.swan.sk/domacnosti/blog/doposial-nemozne-sa-stava-realitou.-internet-veci-iot-bude-uplne-vsade
Superpočítačehttps://en.wikipedia.org/wiki/Supercomputer
5G sietehttps://euractiv.sk/section/digitalizacia/news/slovenska-5g-siet-by-mala-byt-dostupna-najneskor-v-roku-2025/

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

Strategická analýza prostredia zachytáva vonkajšie vplyvy pôsobiace na sektor administratíva, ekonomika, manažment s presahom na ľudské zdroje. Na tento účel bola zvolená SWOT analýza, v rámci ktorej sú sledované dopady súvisiace s ekonomickou situáciou, demografickým vývojom, štruktúrou jestvujúcej sústavy vzdelávacích ustanovizní, legislatívnymi podmienkami, technologickými trendmi, globalizáciou a medzinárodnou konkurenciou, úrovňou a intenzitou vedeckej a výskumnej činnosti spojenej so sektorom, resp. dopady spojené s inými oblasťami.

SWOT ANALÝZA V OBLASTI ADMINISTRATÍVY

Silné stránky

 • Kvalifikovaná a vzdelaná pracovná sila
 • Nízka cena pracovnej sily v rámci krajín EÚ
 • Disponibilita vhodných vzdelávacích inštitúcií – obchodné akadémie, vzdelávacie kurzy
 • Dostupnosť IT riešení a hardvéru pre administratívu na slovenskom trhu
 • Dobrá disponibilita administratívnych priestorov

Slabé stránky

 • Nízky stupeň automatizácie a digitalizácie a hardvérového vybavenia štátnej správy
 • Znižovanie jazykovej gramotnosti a štylistiky v písomnom prejave u mladšej generácie
 • Znalosti cudzích jazykov na nižšej úrovni ako je priemer štátov EÚ
 • Nízka pridaná hodnota sektora k HDP
 • Nižšia znalosť legislatívy (registratúra, archivácia, ochrana osobných údajov)
 • Nižší počet administratívnych priestorov kategórie A na Slovensku

Príležitosti

 • Znižovanie personálnych nákladov štátnej správy a odbúravanie byrokracie
 • Digitalizácia a automatizácia administratívnych procesov
 • Zefektívnenie administratívnej práce a skrátenie času procesov
 • Zlepšovanie jazykovej pripravenosti pracovníkov a zvyšovanie zamestnanosti vďaka nadnárodným zamestnávateľom (IBM, Dell, Amazon)
 • Pracovné uplatnenie pre absolventov a pracovníkov s nižším vzdelaním
 • Znižovanie záťaže pre životné prostredie (elektronizácia pošty a archívov)
 • Práca zo vzdialeného pracoviska (home office)
 • Ďalší rozvoj a zvyšovanie kvality telekomunikačných služieb (internet, Cloud, Big Data)

Hrozby

 • Zvyšovanie nákladov štátnej správy a zamestnávateľov – obstarávanie finančne náročných informačných technológií, softvérových a hardvérových riešení
 • Zvyšujúci sa tlak na znižovanie nákladov a znižovanie počtu pracovných pozícií v administratíve
 • Nedostatočná pripravenosť pracovníkov v oblasti GDPR, riziká úniku údajov a pokút
 • Rýchlo rastúca softvérová náročnosť môže ohroziť zamestnateľnosť ľudí vo veku 50+

SWOT ANALÝZA V OBLASTI EKONOMIKY

Silné stránky

 • Nadnárodná integrácia v rámci EÚ
 • Prijatie meny euro
 • Relatívne kvalitné a lacné ľudské zdroje

Slabé stránky

 • Nedostatočná previazanosť výskumu a vývoja s výrobou
 • Nízka mobilita pracovnej sily
 • Nevyhovujúci vzdelávací systém
 • Nízka ekonomická a finančná gramotnosť ľudí

Príležitosti

 • Digitalizácia verejných služieb
 • Rozvoj digitálnej ekonomiky
 • Rozvoj ekologicky zameraných produktov a služieb
 • Brexit

Hrozby

 • Nestabilita právneho prostredia SR
 • Kybernetické riziká
 • Nepriaznivý demografický vývoj
 • Brexit

SWOT ANALÝZA V OBLASTI MANAŽMENTU

Silné stránky

 • Kvalifikovaná pracovná sila
 • Priestor na inováciu
 • Vysoká miera zapojenia oboch pohlaví v sektore manažmentu

Slabé stránky

 • Kvalifikovaný manažment nemá dostatočné jazykové znalosti
 • Nedostatočná prepojenosť vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce
 • Nedostatok manažérskych schopností

Príležitosti

 • Využívanie nových digitálnych nástrojov
 • Zvýšenie produktivity
 • Využívanie nových foriem riadenia – projektové riadenie
 • Cieľavedomé využívanie informačných a komunikačných technológií

Hrozby

 • Nepripravenosť na multikultúrne prostredie
 • Odliv kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia
 • Nepriaznivé zmeny v demografickom vývoji

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.