Identifikácia kritických a kľúčových činiteľov

Kritické činitele

 • disproporcia v úrovni digitalizácie administratívnych procesov v rámci trhu (slovenské a medzinárodné spoločnosti a štátna správa);
 • rozdiely v digitálnej infraštruktúre a znalostiach medzi štátmi v súvislosti s globalizáciou trhu a ideou jednotného európskeho trhu;
 • nesúlad národných legislatív v zmysle platnej EU legislatívy (právne, úradné, účtovné dokumenty, certifikáty a ich všeobecná akceptácia v Európe);
 • nedostatočné technologické a softvérové vybavenie štátnej správy na Slovensku;
 • nedostatočný lokálny vývoj konkurenčne schopných IKT pre administratívu, podpora start-upov;
 • neschopnosť zamestnancov akceptovať kultúrne rozdiely, nepripravenosť na inklúziu;
 • hrozba prejavov xenofóbie – v pracovnej oblasti a v komunikácii pri rastúcej globalizácii ekonomiky.

Kľúčové činitele

 • vytvorenie funkčného systému informačných technológií na prepojenie štátnej správy, vlády a úradov/eGovernment;
 • zvýšenie konkurencieschopnosti pracovnej sily – vytvorenie dostupného celoživotného vzdelávania v oblasti digitálnych zručností pre všetky vekové skupiny;
 • výstavba a rozširovanie kapacít vhodných administratívnych priestorov;
 • diverzifikácia a vytváranie dobrých pracovných podmienok (disponibilné priestory a kvalifikované ľudské zdroje) na ekonomický progres a na zvyšovanie zamestnanosti v regiónoch;
 • podpora rozvoja ekonomiky v spádových mestách a obciach (decentralizácia);
 • rozvoj aktívnej znalosti cudzích jazykov už od predškolskej výchovy (multilinguálny systém vo voľnočasových aktivitách napr. TV programy v cudzom jazyku);
 • rozvoj administratívnych zručností, základy obchodnej korešpondencie, úradnej komunikácie a znalosti registratúry (z pohľadu legislatívy), vrátane komplexnej práce s textom;
 • zameranie sa na tímovú spoluprácu, riešenia a spoločný rozvoj v multikultúrnej spoločnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.