Dynamika úrovne a špecializácie zručností sektorovo špecifických pracovných síl v rokoch 2019 a 2021

Z hľadiska ekonomických činností, v rámci ktorých kombináciou výrobných prostriedkov, kvalifikovanej práce, technologických postupov a medziproduktov vznikajú výrobky alebo služby, vymedzujú sektor administratíva, ekonomika, manažment divízie SK NACE Rev. 2:

 • Právne a účtovnícke činnosti,
 • Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia,
 • Sprostredkovanie práce,
 • Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti.

Sektor administratíva, ekonomika, manažment sa svojou veľkosťou v sektorovej štruktúre SRI radí medzi veľké sektory. K 31. 12. 2021 tvorili sektorovo špecifickí zamestnanci približne 15 %-ný podiel na úhrnnej zamestnanosti za všetky sektory SRI, pričom tento podiel sa v pandemickom období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,5 p. b. Osobitosti sektorovo špecifickej zamestnanosti z hľadiska regiónov SR prezentuje nasledujúci graf.

Regionálna alokácia sektorovo špecifických zamestnancov v členení podľa krajov SR v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment k 31. 12. 2021

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Sektor administratíva, ekonomika, manažment bol charakteristický dominantným, a to približne 37 %-ným (viac ako 70 000 osôb) zastúpením Bratislavského kraja na celkovom počte sektorovo špecifických zamestnancov v SR. Medzi regiónmi najnižší podiel sektorovo špecifických zamestnancov vykázal k 31. 12. 2021 Trnavský kraj, a to cca 8 % z úhrnného počtu sektorovo špecifických zamestnancov v administratíve, ekonomike, manažmente.

V rámci celej SR nastal od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 nárast počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva,
 • Odborný administratívny asistent v zdravotníckom zariadení,
 • Špecialista riadenia rizík (okrem bankovníctva a poisťovníctva),
 • Advokát,
 • Špecialista reportingu,
 • Špecialista požiarnej ochrany,
 • Špecialista podnikovej stratégie, plánovania a investovania.

Na druhej strane, od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 bol zaznamenaný pokles počtu sektorovo špecifických zamestnancov najmä v zamestnaniach:

 • Všeobecný administratívny pracovník,
 • Odborný administratívny asistent,
 • Iný pomocný administratívny pracovník.

Miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v sektore administratíva, ekonomika, manažment v členení podľa krajov SR k 31. 12. 2021

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Bratislavský kraj, ktorý alokoval väčšinu sektorovo špecifických pracovných činností v administratíve, ekonomike, manažmente, determinoval aj mieru sektorovo špecifickej nezamestnanosti v SR. V Bratislavskom kraji bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná najnižšia hodnota miery sektorovo špecifickej nezamestnanosti, a to na úrovni približne 5 %. Ďalšie kraje zaznamenali vyššie hodnoty, ako bol celoštátny priemer v rámci sektora (cca 8 %), pričom situáciu v krajoch ovplyvnila taktiež návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Najvýraznejšia miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola k 31. 12. 2021 zaznamenaná v Prešovskom kraji, kde dosiahla takmer 12 %. O niečo nižšia, a to približne 10 %, bola miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti v Košickom kraji.

Zvýšenie počtu sektorovo špecifických UoZ v sledovanom pandemickom období bolo zaznamenané najmä v zamestnaniach prislúchajúcich do hlavnej triedy zamestnaní SK ISCO-08 4 – Administratívni pracovníci, a to o približne 2 000 osôb. Podrobnejšie informácie o sektorovo špecifickej nezamestnanosti prezentuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č. 54 Zamestnania s najvýraznejším nárastom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore administratíva, ekonomika, manažment v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
11 186Všeobecný administratívny pracovník
2518Iný pomocný administratívny pracovník
3249Odborný administratívny asistent
4171Recepčný (okrem hotelového)
5124Iný riadiaci pracovník (manažér) v ostatných službách
6102Projektový špecialista (projektový manažér)
776Pracovník zákazníckeho centra (kontaktného)
865Špecialista účtovník
958Sekretárka
1048Člen predstavenstva a iného riadiaceho orgánu spoločnosti
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Na druhej strane, v niektorých zamestnaniach bolo v sledovanom období zaznamenané zníženie počtu sektorovo špecifických UoZ, ako je uvedené v tabuľke nižšie.

Zamestnania s poklesom počtu sektorovo špecifických UoZ v sektore administratíva, ekonomika, manažment v období od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021

PoradieZmena (osoby)Zamestnanie SK ISCO-08
1-51Odborný pracovník v oblasti účtovníctva (okrem mzdového)
2-11Supervízor administratívnych pracovníkov
3-10Špecialista ľudských zdrojov (generalista)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, Ústredie PSVR, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Zhrnutie: Sektor administratíva, ekonomika, manažment sa k 31. 12. 2021 vyznačoval cca 15 %-ným podielom sektorovo špecifických zamestnancov v rámci sektorovej štruktúry SRI, pričom tento podiel sa počas pandemického obdobia 31. 12. 2019 až 31. 12. 2021 zvýšil o cca 0,5 p. b. Z regionálneho hľadiska sa sektorovo špecifické zručnosti zamestnancov uplatňovali dominantne v Bratislavskom kraji. Najviac nevyužitých ľudských zdrojov s predchádzajúcou praxou v sektore administratíva, ekonomika, manažment bolo v Prešovskom a Košickom kraji, pričom regionálnu situáciu výrazne ovplyvnila aj návratová mobilita osôb, ktoré boli z práce uvoľnené v inom regióne, vrátane zahraničia. Sektorovo špecifickí UoZ tvorili k 31. 12. 2021 cca 12 %-ný podiel na úhrnnom počte UoZ v sektorovej štruktúre SRI a miera sektorovo špecifickej nezamestnanosti bola na úrovni približne 8 %. Počet sektorovo špecifických UoZ sa od 31. 12. 2019 do 31. 12. 2021 zvýšil o približne 3 000 osôb, a to najmä v zamestnaniach prislúchajúcich hlavnej triede zamestnaní SK ISCO-08 4 – Administratívni pracovníci.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.