Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

V rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI možno sektor administratíva, ekonomika, manažment charakterizovať ako sektor s priemerným početným zastúpením divízií. V sektore sa nachádzajú štyri divízie SK NACE Rev. 2 a názvy týchto divízií sú nasledovné: Právne a účtovnícke činnosti, Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, Sprostredkovanie práce, Administratívne, pomocné kancelár. a iné obch. pomoc. činnosti.

Najvýznamnejšie očakávané disparity v sektore administratíva, ekonomika, manažment v období 2020-2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl do roku 2025 v sektore administratíva, ekonomika, manažment sa očakáva v zhluku zamestnaní OBCHOD A FINANCIE. V tomto zhluku v SR bude potrebné dodatočne doplniť približne 28 tis. osôb. Na trhu práce je však potrebné počítať aj s príchodom absolventov stredných a vysokých škôl z príslušných odborov vzdelania. Očakáva sa, že do roku 2025 príde na trh práce približne 8 100 absolventov, ktorí ukončia vzdelávanie v niektorom z korešpondujúcich odborov vhodných na výkon zamestnaní patriacich do tohto zhluku zamestnaní. V zhluku OBCHOD A FINANCIE v sektore administratíva, ekonomika, manažment sa do roku 2025 očakáva dodatočná potreba pracovných síl na úrovni 3 400 osôb. Zároveň z celkového počtu absolventov prichádzajúcich na trh práce zo zhluku korešpondujúcich odborov vzdelania možno očakávať, že v sektore administratíva, ekonomika, manažment sa uplatní približne 200 z nich. Do roku 2025 sa v sektore administratíva, ekonomika, manažment v tomto zhluku očakáva nedostatok absolventov.

Efektívne uplatňovanie ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI je nevyhnutné na zvyšovanie produktivity podnikových procesov, čo sa z ekonomického hľadiska prejavuje najmä vo vývoji finančno-ekonomických výsledkov zamestnávateľských subjektov. V oblasti produktivity boli do predkladanej priebežnej správy zvolené dva kľúčové finančno-ekonomické ukazovatele, pričom ide o tržby za vlastné výkony a tovar a pridanú hodnotu v cenách výrobných nákladov. Ďalej bol vyčíslený percentuálny podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar, ako aj na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov. Vývoj dosahovaných hodnôt v príslušnej kategórii SK NACE Rev. 2 v rokoch 2008 až 2018 prezentujú nasledujúce grafy.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 1,3 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,2 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 1,8 mld. EUR a minimum z roku 2008 bolo 512,2 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, kedy došlo k nárastu o 489,9 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 5,9 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 15,5 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to 43,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2011 predstavovalo 24,9 % a priemer za celé obdobie bol 29,7 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 653,1 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 280,4 mil. EUR v roku 2008 do 990,4 mil. EUR v roku 2017. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 641,0 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2009 a 2010, pričom zvýšenie predstavovalo 281,2 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to o 5,9 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol pokles podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý dosiahol 23,8 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2009, a to 70,8 %. Najnižšia hodnota vo výške 41 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 53,9 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 69 Právne a účtovnícke činnosti vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 3,2 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 1,8 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 3,7 mld. EUR a minimum z roku 2008 bolo 552,5 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, kedy došlo k nárastu o 1,2 mld. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 16,1 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2013 a 2014, ktorý predstavoval 9,3 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to 31,3 %. Na druhej strane minimum z roku 2017 predstavovalo 13,8 % a priemer za celé obdobie bol 21,5 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 543,6 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 206,4 mil. EUR v roku 2008 do 942,7 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 736,2 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, pričom zvýšenie predstavovalo 226,6 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo poklesol, a to o 24,8 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2011 a 2012, ktorý dosiahol 29,5 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2008, a to 81,7 %. Najnižšia hodnota vo výške 35,7 % bola zaznamenaná v roku 2011 a priemerná hodnota dosiahla 61,0 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii vyššia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 78 Sprostredkovanie práce v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 78 Sprostredkovanie práce vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 236,5 mil. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 323,0 mil. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 446,3 mil. EUR a minimum z roku 2009 bolo 150,9 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2012 a 2013, kedy došlo k nárastu o 72,8 mil. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 0,9 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2012 a 2013, ktorý predstavoval 15,1 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2012, a to 64,8 %. Na druhej strane minimum z roku 2013 predstavovalo 49,7 % a priemer za celé obdobie bol 58,1 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 78 Sprostredkovanie práce v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 219,2 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 115,4 mil. EUR v roku 2009 do 287,4 mil. EUR v roku 2017. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 121,2 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2010 a 2011, pričom zvýšenie predstavovalo 51,7 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to o 12,5 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2015 a 2016, ktorý dosiahol 8,1 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2018, a to 93,7 %. Najnižšia hodnota vo výške 74,8 % bola zaznamenaná v roku 2009 a priemerná hodnota dosiahla 84,3 %.

V porovnaní s hodnotami finančno–ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 78 Sprostredkovanie práce vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne nadpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

Vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar a vývoj podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar v divízii 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V divízii 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti vývoj tržieb za vlastné výkony a tovar počas sledovaného obdobia zaznamenal nárast o 3,6 mld. EUR. Priemerná hodnota tržieb za vlastné výkony a tovar bola medzi rokmi 2008 až 2018 na úrovni 2,0 mld. EUR, pričom maximum z roku 2018 predstavovalo 4,2 mld. EUR a minimum z roku 2008 bolo 671,3 mil. EUR. Najvýraznejší výkyv počas sledovaného obdobia bol z hľadiska tržieb za vlastné výkony a tovar zaznamenaný medzi rokmi 2013 a 2014, kedy došlo k nárastu o 1,4 mld. EUR.

V tejto divízii vykázal podiel osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar klesajúci trend, pričom rozdiel medzi rokmi 2008 a 2018 dosiahol hodnotu 8,1 p. b. V sledovanom období prišlo k rôznym medziročným výkyvom, pričom najvýraznejším rozdielom bol pokles podielu osobných nákladov medzi rokmi 2009 a 2010, ktorý predstavoval 6,1 p. b. Pri pohľade na celé sledované obdobie bola maximálna hodnota podielu osobných nákladov na tržbách za vlastné výkony a tovar dosiahnutá v roku 2009, a to 20,5 %. Na druhej strane minimum z roku 2017 predstavovalo 9,2 % a priemer za celé obdobie bol 13,6 %.

Vývoj pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov a vývoj podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov v divízii 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti v rokoch 2008 až 2018
Zdroj: ŠÚ SR, databáza DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Ďalším sledovaným ukazovateľom je pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov, ktorej priemerná výška bola počas sledovaných rokov 469,9 mil. EUR. Výška pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov sa pohybovala od 243,8 mil. EUR v roku 2008 do 807,2 mil. EUR v roku 2018. Celkový trend vývoja pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol rastúci, pričom nárast predstavoval 563,4 mil. EUR. Najvyšší medziročný výkyv výšky pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov bol zaznamenaný medzi rokmi 2016 a 2017, pričom zvýšenie predstavovalo 169,5 mil. EUR.

Posledným sledovaným ukazovateľom produktivity v tejto divízii je podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov, ktorý medzi rokmi 2008 a 2018 celkovo vzrástol, a to o 3,5 p. b. Počas sledovaných rokov 2008 až 2018 nastali rôzne medziročné výkyvy, najväčšou zmenou bol nárast podielu osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov medzi rokmi 2013 a 2014, ktorý dosiahol 22,5 p. b. Najvyšší podiel osobných nákladov na pridanej hodnote v cenách výrobných nákladov z hľadiska celého sledovaného obdobia bol dosiahnutý v roku 2016, a to 63,1 %. Najnižšia hodnota vo výške 30,0 % bola zaznamenaná v roku 2012 a priemerná hodnota dosiahla 48,3 %.

V porovnaní s hodnotami finančno-ekonomických ukazovateľov dosahovanými v sektorovej štruktúre NSP/SRI v rokoch 2008 – 2018 sa divízia 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti vyznačuje podpriemernou úrovňou tržieb za vlastné výkony a tovar. Úroveň pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov je v tejto divízii nižšia, ako je celoslovenský priemer za jednu divíziu. Zároveň je divízia charakteristická nadpriemerným podielom osobných nákladov na tržbách a súčasne podpriemerným podielom osobných nákladov na pridanej hodnote.

V sektore sa uplatní malá časť absolventov (2,9 %), ktorí ukončili korešpondujúce odbory. Aj napriek tomu sa do roku 2025 očakáva v sektore nedostatok absolventov. V divízii 69 Právne a účtovnícke činnosti prišlo k rastu tržieb a podiel osobných nákladov na tržbách bol stabilný, čo možno považovať za pozitívny trend pre budúcich absolventov, ktorí by sa chceli uplatniť v tejto divízii. V divíziách 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, 78 Sprostredkovanie práce a 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti bol trend z hľadiska tržieb rastúci a podiel osobných nákladov negatívne koreloval s výškou tržieb, čo nevytvára také optimálne podmienky pre budúcich absolventov pri ohodnotení ich práce ako v predošlej divízii.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.