Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor administratíva, ekonomika, manažment patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s priemerným počtom divízií. Celkovo do sektora boli zaradené štyri divízie SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Právne a účtovnícke činnosti, Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, Sprostredkovanie práce, Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti.

Najviac zamestnancov v sektore administratíva, ekonomika, manažment malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 70 427 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 33 879 – 35 879 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 8 % absolventov sa uplatní v sektore administratíva, ekonomika, manažment. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania príde na trh práce v roku 2025. Približne 7 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 6317 Obchodná akadémia. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 10 632 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 5 546 – 6 546 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 6 % z nich sa uplatní v sektore administratíva, ekonomika, manažment. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 6317 Obchodná akadémia.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore administratíva, ekonomika, manažment
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore administratíva, ekonomika, manažment bude do roku 2025 na úrovni približne 13 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore administratíva, ekonomika, manažment do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore administratíva, ekonomika, manažment do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore administratíva, ekonomika, manažment, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor administratíva, ekonomika, manažment s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore administratíva, ekonomika, manažment sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 4311999 Administratívny pracovník v účtovníctve, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor administratíva, ekonomika, manažment bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 316 – 416 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 2 635 – 2 835 zamestnancov, pričom 50 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 2411002 Špecialista účtovník, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 390 – 1 590 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 216 – 316 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.