Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti, ďalej divíziu 69 Právne a účtovnícke činnosti, ako aj divíziu 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia a divíziu 99 Činnosti extrateritoriálnych organizácií a združení.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment za roky 2009 a 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore administratíva, ekonomika, manažment patril v roku 2018 do vekovej skupiny 25 až 29 rokov nasledovanej vekovými skupinami 30 až 34 rokov a 35 až 39 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie vzrástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 35 až 39 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 25 až 29 rokov. Podiel zamestnancov mužského pohlavia bol najvyšší vo vekových skupinách 30 až 34, 25 až 29 a 35 až 39 rokov. Pri ženskom pohlaví dominovali zamestnankyne z vekových skupín 25 až 29, 30 až 34 a 35 až 39 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 30 až 34 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 18,5 % z celkového počtu mužov zamestnaných v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 19,5 % najpočetnejšia veková skupina 25 až 29 rokov.

Zamestnanosť v sektore administratíva, ekonomika, manažment v členení podľa celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor administratíva, ekonomika, manažment tvorí 3,66 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 47 % a na základe toho možno skonštatovať, že v porovnaní s ostatnými sektormi sa vyznačuje mierne zvýšenou feminitou. Najvyšší počet zamestnancov v tomto sektore je v Bratislavskom kraji, kde ich počet v roku 2018 dosiahol približne 43,4 tis. osôb. Najvyšší počet mužov sa nachádza v Bratislavskom kraji, a to sa týka aj žien. Na druhej strane, vzhľadom na charakter regiónu, je najnižší počet zamestnancov v tomto sektore v Banskobystrickom kraji, kde ich bolo v roku 2018 evidovaných približne 2,6 tis. Najnižší počet mužov sa taktiež nachádza vo vyššie uvedenom Banskobystrickom kraji, avšak najnižší počet žien je v Prešovskom kraji. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 8,78 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Prešovskom kraji, a to len 1,3 %. Regionálna distribúcia zamestnancov v rámci sektora podľa pohlavia je diverzifikovaná, najvyšší podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore, a to na úrovni 66 %, je v Prešovskom kraji a najvyšší podiel žien na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore je v Trenčianskom kraji, a to 59 %.

V sektore administratíva, ekonomika, manažment patria z hľadiska počtu zamestnancov medzi najpočetnejšie nasledovné podskupiny zamestnaní SK ISCO-08: Odborní pracovníci v oblasti účtovníctva; Špecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly; Administratívni pracovníci v účtovníctve; Pracovníci kontaktných informačných centier; Všeobecní administratívni pracovníci a Odborní administratívni asistenti. Počet zamestnancov v tomto sektore sa v najpočetnejších podskupinách zamestnaní SK ISCO-08 pohybuje od približne 1,1 tis. do 5,1 tis. zamestnancov (v každej podskupine jednotlivo).

Mzdová diferenciácia osôb zamestnaných v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment z hľadiska stupňa vzdelania zamestnancov za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore administratíva, ekonomika, manažment za rok 2018 dosahuje hodnotu 1 443 EUR, čo predstavuje 124 %-ný podiel na priemernej hrubej mesačnej mzde v celom národnom hospodárstve SR. Hodnota mediánu mesačných hrubých miezd v tomto sektore je 1 053 EUR, čo je 114 % z mediánu mesačnej hrubej mzdy v SR. V sektore administratíva, ekonomika, manažment dosahujú najvyššiu priemernú mesačnú hrubú mzdu zamestnanci s najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania Vysokoškolské – 3. stupeň, a to 2 805 EUR. Na druhej strane najmenej zarábajú zamestnanci, ktorých najvyšší ukončený stupeň vzdelania je Základné a ich priemerná mesačná hrubá mzda je 683 EUR. Z hľadiska mediánovej mesačnej hrubej mzdy v sektore je jej maximum, a to 2 188 EUR, evidované pri rovnakom stupni najvyššieho dosiahnutého vzdelania ako pri priemernej mesačnej hrubej mzde. Najnižšia úroveň mediánovej mesačnej hrubej  mzdy je 601 EUR, a to v rovnakom stupni vzdelania ako pri priemernej mzde. Podiel mediánovej mesačnej hrubej mzdy na priemernej mesačnej hrubej mzde, a to na úrovni 93 %, je u zamestnancov s najvyšším stupňom vzdelania Vyučení s maturitou. Inverzne, u zamestnancov s najvyšším ukončeným stupňom vzdelania Vyššie odborné je tento podiel v rámci sektora najnižší, a to 67 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.