Charakteristika alokácie ľudských zdrojov v procesoch produkcie výrobkov a poskytovania služieb v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zabezpečuje činnosti, ktoré sú klasifikačne zaradené v rámci sekcie M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI a sekcie N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY. Zo sekcie M – ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI sektor zahrňuje divíziu 69 Právne a účtovnícke činnosti a divíziu 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia. V rámci sekcie N – ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY sektor pokrýva divíziu 78 Sprostredkovanie práce a divíziu 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti.

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností CPA 2015 sú pre sektor typické produkty patriace do nasledovných divízií produktov:

  • 69 Právne a účtovnícke služby,
  • 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia,
  • 78 Sprostredkovanie práce,
  • 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné služby.

V podmienkach SR sa vyznačujú vysokým podielom na celkovom objeme produkcie sektora, resp. špecifickým významom v štruktúre národného hospodárstva, najmä nasledovné kategórie CPA:

V rámci divízie CPA 69 Právne a účtovnícke služby sú dôležité produkty: právne služby, finančný audit, účtovnícke služby, daňové poradenstvo. Ďalšou divíziou CPA, ktorej produkty sú typické pre tento sektor, je divízia 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia, v rámci ktorej medzi hlavné produkty patria najmä: vedenie firiem, služby pre styk s verejnosťou a komunikačné služby, poradenské služby v oblasti strategického riadenia, poradenské služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov, poradenské služby v oblasti riadenia výroby. Z divízie 78 Sprostredkovanie práce predstavujú významné produkty najmä: služby agentúr sprostredkujúcich zamestnania, sprostredkovanie práce na dobu určitú. Medzi charakteristické produkty divízie 82 Administratívne, pomocné kancelárske a iné obchodné pomocné služby patria najmä: kombinované administratívno-kancelárske služby, služby telefonických stredísk (call center), služby spojené s organizovaním kongresov a obchodných výstav.

Vývoj hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách a v stálych cenách  v rámci sektora administratíva, ekonomika, manažment v SR za roky 1995 až 2017 (v mld. EUR)
Zdroj: ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. DATAcube, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách v tomto sektore možno označiť ako výrazne rastúci. Absolútny nárast počas sledovaného obdobia dosiahol približne 3,5 mld. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení relatívny nárast o 1 895 % (jedná sa o takmer 19-násobné zvýšenie hodnoty sledovaného ukazovateľa v bežných cenách). Najvyššia hodnota hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách bola evidovaná v roku 2017, a to približne 3,7 mld. EUR a minimum približne na úrovni 0,2 mld. EUR bolo dosiahnuté v roku 1995. Priemerný ročný nárast v sledovanom období je približne 150,8 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 82,4 %.

V sektore je výrazne rastúci taktiež celkový trend vývoja hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách. Počas sledovaného obdobia absolútny nárast dosiahol približne 3,1 mld. EUR, čo je relatívny nárast o 778 % v percentuálnom vyjadrení (jedná sa o takmer 8-násobné zvýšenie hodnoty sledovaného ukazovateľa v stálych cenách). Maximum bolo dosiahnuté v roku 2017 približne na úrovni 3,5 mld. EUR a najnižšia hodnota hrubej pridanej hodnoty v stálych cenách bola približne 0,4 mld. EUR v roku 1995. V sledovanom období je priemerný ročný nárast približne 134,6 mil. EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 33,8 %.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 69 Právne a účtovnícke činnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V rámci divízie ekonomických činností 69 Právne a účtovnícke činnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 69 Právne a účtovnícke činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 62 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie, dosahuje približne 22 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 8 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1) Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2) Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 Informačné technológie 3) Informačné technológie a telekomunikácie
 Lesné hospodárstvo 4) Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
 Obchod, marketing 5) Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 
 Poľnohospodárstvo 6) Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 
 Voda, odpad 8) Voda, odpad a životné prostredie
 Zdravotníctvo 9) Zdravotníctvo, sociálne služby

V rámci divízie ekonomických činností 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie a Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch. Podiel zamestnancov divízie 70 Vedenie firiem; poradenstvo v oblasti riadenia vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 39 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre informačné technológie a telekomunikácie, dosahuje približne 18 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch tvoria približne 11 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 78 Sprostredkovanie práce v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1) Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2) Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 Informačné technológie 3) Informačné technológie a telekomunikácie
 Lesné hospodárstvo 4) Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
 Obchod, marketing 5) Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 
 Voda, odpad 8) Voda, odpad a životné prostredie

V rámci divízie ekonomických činností 78 Sprostredkovanie práce je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo, Sektorová rada pre elektrotechniku a Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby. Podiel zamestnancov divízie 78 Sprostredkovanie práce vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre automobilový priemysel a strojárstvo na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 60 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre elektrotechniku, dosahuje približne 10 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre dopravu, logistiku, poštové služby tvoria približne 9 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Profesijná štruktúra zamestnanosti v rámci divízie 82 Administratívne, pomocné a kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti v členení podľa sektorových rád NSP/SRI v SR za rok 2018 (v %)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Legenda: 

 Automobilový priemysel 1) Automobilový priemysel a strojárstvo 
 Bankovníctvo 2) Bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo 
 Informačné technológie 3) Informačné technológie a telekomunikácie
 Lesné hospodárstvo 4) Lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel 
 Obchod, marketing 5) Obchod, marketing, gastronómia a cestovný ruch 
 Poľnohospodárstvo 6) Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 
 Voda, odpad 8) Voda, odpad a životné prostredie
 Zdravotníctvo 9) Zdravotníctvo, sociálne služby

V rámci divízie ekonomických činností 82 Administratívne, pomocné a kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti je štruktúra zamestnanosti zameraná najmä na zabezpečovanie pracovných úloh a povinností klasifikovaných do tých zamestnaní SK ISCO-08, ktoré v aktuálnej štruktúre sektorových rád NSP/SRI garantuje najmä Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment, Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch a Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo. Podiel zamestnancov divízie 82 Administratívne, pomocné a kancelárske a iné obchodné pomocné činnosti vykonávajúcich zamestnania garantované Sektorovou radou pre administratívu, ekonomiku, manažment na celkovom počte zamestnancov v tejto divízii dosahuje približne 31 %. Podiel tých zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon zamestnaní garantovaných Sektorovou radou pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch, dosahuje približne 19 % a zamestnanci vykonávajúci zamestnania garantované Sektorovou radou pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo tvoria približne 15 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v rámci predmetnej divízie Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.

Regionálna distribúcia zamestnancov v sektore administratíva, ekonomika, manažment na základe nástupu do zamestnania, výstupu zo zamestnania a celkového salda za rok 2018 (v osobách)
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

Najvyšší počet osôb nastupujúcich do zamestnania v sektore administratíva, ekonomika, manažment za rok 2018 sa nachádzal v Bratislavskom kraji, kde ich počet predstavoval približne 14 200, vďaka čomu sa kraj umiestnil na prvom mieste pred Prešovským krajom, v ktorom nastúpilo do zamestnania približne 5 600 osôb. Na druhej strane v Banskobystrickom kraji nastúpilo do zamestnania v tomto sektore len približne 1 200 osôb, čo bolo najmenej v danom sektore v rámci všetkých krajov v SR. Pomerne nízky počet osôb nastúpil v tomto sektore do zamestnania aj v Trnavskom kraji, a to približne 2 000. Z hľadiska výstupu zo zamestnania prišlo k najväčšiemu pohybu v Bratislavskom kraji, kde zo zamestnania vystúpilo približne 12 400 osôb. Bratislavský kraj bol nasledovaný Prešovským krajom, v ktorom zo zamestnania v roku 2018 vystúpilo približne 4 900 osôb. Najvýraznejšie kladné saldo medzi počtom osôb, ktoré nastúpili do zamestnania a počtom osôb, ktoré z neho vystúpili, bolo v roku 2018 v Bratislavskom kraji, kde nárast predstavoval takmer 1 800 osôb. V rámci sektora bolo výrazné kladné saldo zaznamenané aj v Prešovskom kraji, kde počet zamestnaných osôb v roku 2018 stúpol o približne 700. Naopak, v Trenčianskom kraji bol zaznamenaný pokles počtu zamestnaných osôb o približne 800. K poklesu zamestnaných osôb prišlo aj v Nitrianskom kraji, kde tento pokles predstavoval približne 700 osôb.

Vzdelanostné špecifiká odmeňovania v sektore administratíva, ekonomika, manažment v členení podľa Európskeho kvalifikačného rámca za rok 2018
Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04, vlastné spracovanie Realizačným tímom SRI

V sektore administratíva, ekonomika, manažment bola v roku 2018 priemerná mesačná hrubá mzda na úrovni 1 305 EUR. Zamestnané osoby patriace do nižších úrovní EKR dosiahli v roku 2018 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 804 EUR. To predstavuje podiel 61,6 % na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v tomto sektore. Z hľadiska stredných úrovní EKR bola v roku 2018 evidovaná priemerná mesačná hrubá mzda vo výške 1 113 EUR, a to predstavuje 85,3 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zamestnané osoby, ktoré patria do vyšších úrovní EKR, mali priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 1 889 EUR, čo predstavuje 144,8 % z priemernej mesačnej hrubej mzdy v sektore. Zaujímavým je aj porovnanie priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s nižšími úrovňami EKR a priemernej mesačnej hrubej mzdy zamestnaných osôb s vyššími úrovňami EKR. Rozdiel priemernej mesačnej hrubej mzdy medzi týmito skupinami predstavuje 1 085 EUR, resp. 83,2 percentuálneho bodu z hľadiska ich podielu na celkovej priemernej mesačnej hrubej mzde v sektore.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.