Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Balzamovač ľudských tiel

Sektorová rada pre remeslá a osobné služby

Vnútorná strategická analýza

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Kvalitný remeselník sa nemusí báť o budúcnosť, pretože táto doba hlási návrat k remeslám a do popredia sa dostáva staré, známe heslo – “remeslo má zlaté dno“.

Sektor remesiel a osobných služieb zahŕňa v rámci hospodárstva sústavu činností týkajúcich sa remeselnej výroby v potravinárstve a kultúre, remeselných živností v stavebníctve a strojárstve, ďalej osobné služby, či tradičné remeslá. Vytvára stabilnú a nenahraditeľnú strednú vrstvu v spoločnosti, ktorá sa výraznou mierou podieľa na stave ekonomiky. Hodnotne prispieva ku skvalitneniu života obyvateľstva a súčasne k zvyšovaniu životnej úrovne spoločnosti. Spolu so vzdelávacím systémom poskytuje pracovné zaradenie bez ohľadu na vek a pohlavie.

Kvalitu v remeslách a službách si zaistí len tá profesia, ktorá má preukázateľnú odbornú kvalifikáciu. Potenciálom pre jej naplnenie je kvalitné odborné vzdelanie a odborné celoživotné vzdelávanie. Garantom odborného celoživotného vzdelávanie sú oprávnené vzdelávacie akreditované inštitúcie, v spolupráci so stavovskými a profesijnými organizáciami.

Rozhodujúcim faktorom úspešnosti remeselníkov bude vysoká manuálna zručnosť, talent, kreativita, kvalita poskytovaných služieb a remeselných činností. Pridanou hodnotou bude originalita. Vedomosti o nových technológiách, inovatívnych procesoch ako aj individuálna orientácia na zákazníka sú už dnes nevyhnutné. Kľúčovú hnaciu silu podnikateľského rastu a tvorby hodnoty predstavuje digitalizácia. V záujme zvyšovania konkurencieschopnosti, musia byť doterajší poskytovatelia remesiel a služieb pripravení na výzvy, ktoré predstavuje digitalizácia vo všetkých odvetviach hospodárstva a v spoločnosti.


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.