Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Administratívny pracovník v oblasti mzdového účtovníctva

Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment

Vnútorná strategická analýza

O sektore

Charakteristika vývojových tendencií v sektorovej štruktúre NSP/SRI v oblasti:

Charakteristika a poslanie sektora v horizonte do roku 2030

Digitálna éra 21. storočia prináša nové technológie, inovácie a trendy, ktoré dynamicky menia svet a zasahujú do všetkých oblastí života. Informatizácia a digitalizácia zmenili spôsob, akým sa vytvára ekonomická hodnota, štruktúra a fungovanie trhov a v konečnom dôsledku, ako sa vytvárajú a rozvíjajú všetky vzťahy –hospodárske aj sociálne. Oblasť administratívy, manažmentu a ekonomiky patrí medzi najexponovanejšie voči tomuto trendu a z pohľadu ohrozenia pracovných miest najzraniteľnejšie. Nástupom digitalizácie sa mnohé administratívne procesy zautomatizujú a umelá inteligencia nahradí nemalé množstvo činností vo sfére administratívy, ekonomiky a manažmentu. Dosiahnuté úspory v ľudských zdrojoch však vytvoria priestor pre vznik nových, dosiaľ nepoznaných profesií, obsluhujúcich nové procesy.

Úlohou Sektorovej rady je preto nielen popísať súčasné či budúce požiadavky na jednotlivé povolania, ale tiež zadefinovať hoci dynamicky meniace sa, ale predsa kľúčové trendy ďalšieho rozvoja.


Novinky zo sektora

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.