Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstvaRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti odpadového hospodárstva riadi, plánuje, koordinuje a zabezpečuje činnosť spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti nakladania s odpadmi. Tvorí a odsúhlasuje strategické koncepcie, prijíma operatívne opatrenia, zabezpečuje a kontroluje dodržiavanie technických, technologických, hygienických a bezpečnostných predpisov. Podieľa sa na rozvojových projektoch spoločnosti. Riadi jednotlivé odborné zložky spoločnosti a komunikuje so štatutárnym orgánom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
9479/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321014
ESCO
96
SK NACE Rev. 2
E38
CPA 2015
E38
Príslušnosť k povolaniu
1321014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Environmentálny manažment, krízový manažment, manažment konfliktu, projektový manažment, štatistické metódy v manažmente.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
6
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
7
personálna politika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Najmä databázové systémy pri evidencii v odpadovom hospodárstve, prípadne aj softwarové aplikácie technologických zariadení
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Digitálne ekosystémy
Smart zariadenia a technológie
Ekologické účtovníctvo
6
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy tvorby environmentálnych projektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Trvalo udržateľný rozvoj
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
6
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy predchádzania vzniku odpadov a udržateľné využívanie zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia na spracovanie a likvidáciu odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odpadové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štandardy a normy v oblasti odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické procesy v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy riadenia kvality v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
logistika v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava finančného plánu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predkladanie návrhov na investičný rozvoj organizácie vedeniu a posudzovanie efektívnosti uskutočnených investícií v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe environmentálnych projektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Trvalo udržateľný rozvoj
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
participácia na tvorbe koncepcií a logistiky v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a posudzovanie návrhov činností v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Tvorba a posudzovanie návrhov na zmeny vo výrobnej i nevýrobnej činnosti súvisiace s minimalizáciou odpadu, optimalizáciou zhodnocovania odpadu a spôsobmi nakladania s odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Smart zariadenia a technológie
Trvalo udržateľný rozvoj
Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
vypracovávanie strategických koncepcií v oblasti rozvoja odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zber, spracovanie, analýza a vyhodnocovanie údajov v oblasti odpadového hospodárstva z hľadiska potrieb manažmentu organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie kalkulácií a rozpočtov podľa požiadaviek vedenia organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza hospodárskych výsledkov spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie a vyhodnocovanie činnosti jednotlivých zložiek spoločnosti nakladajúcej s odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza rizík a environmentálnych dopadov činnosti v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
analýza vývoja, spôsobov a úrovne nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
uplatňovanie a vyhodnocovanie systému riadenia kvality v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Digitálne ekosystémy
Smart zariadenia a technológie
Ekologické účtovníctvo
7
metodická a poradenská činnosť v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Online interná a externá komunikácia
7
prejednávanie jednotlivých prípadov porušenia noriem a právnych predpisov v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie rokovaní a spolupráca s vnútroštátnymi i zahraničnými orgánmi v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie manažmentu organizácie, koordinácia výsledkov práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch v oblasti odpadového hospodárstva a ich aplikácia v praxi.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a koordinácia prevádzky a údržby zariadení v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie obchodu a marketingu v odpadovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.