Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov

Odborný pracovník kalkulácií, cien a nákladovOdborný pracovník kalkulácií, cien a nákladov na základe výpočtov zostavuje nákladové a iné kalkulácie, spracováva návrhy cien na výrobky, služby, výkony, projekty, investičné akcie a pod., vypracováva cenové ponuky tovarov/služieb....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9435/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKCenový referent
SKPrípravár - kalkulant
SKReferent tvorby cien
SKReferent kalkulácií a cien
SKKalkulant - odhadca
SKRozpočtár
ENEstimator
SKPredajca - rozpočtár
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3313
SK ISCO-08
3313002
ESCO
785
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
3313002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti stanovovania cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačný systém ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Cena a jej tvorba (faktory ovplyvňujúce cenu, prístupy smerujúce k určovaniu ceny, postupy určovania cien, stratégie cenových úprav a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy kalkulácií, kalkulačné metódy, princípy tvorby kalkulácií, kalkulačný vzorec, rozvrhová základňa, členenie nákladov, kalkulačné jednotky a výkony a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútropodnikový kontroling so zameraním na optimalizáciu nákladových položiek a dosahovanie výnosov a zisku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné systémy (sústavy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy fakturácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy cenových kalkulácií zohľadňujúcich všetky vstupy a faktory ovplyvňujúce konečnú hodnotu nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
určenie metód kalkulácií a kalkulačných vzorcov v oblasti stanovenia cien výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba cenových normatívov, kalkulačných vzorcov, cenových katalógov a ich aktualizácia pri zmene podmienok, za ktorých boli stanovené.
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie cenovej stratégie výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočet vnútropodnikových cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. materiál, služby, práce, nedokončená výroba, výrobky, služby, tovar a jednotlivé investičné celky.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie a zostavovanie nákladových a ďalších kalkulačných podkladov súvisiacich s cenotvorbou výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozúčtovávanie režijných nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovovanie rozúčtovacej metódy a princípov rozpočítavania režijných nákladov, nákladových stredísk, určovanie rozpočítavacej základne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba cien, fakturácia a kontrola zmluvne dohodnutých podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie návrhov cien výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vypracovanie cenovej ponuky výrobkov/služieb, vrátane určenia ziskovej marže a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnotenie reakcie trhu na zmeny ceny tovarov/služieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Správanie spotrebiteľov – kúpyschopnosť, konkurencieschopnosť uvedeného výrobku/služieb na trhu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zisťovanie fixných a variabilných nákladov, časových radov, priamych/nepriamych nákladov a pod. pre stanovovanie ceny výrobkov/služieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
porovnávanie plánovaných a skutočných nákladov, vrátane kontroly dodržiavania stanovených nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a analýza cenových podmienok na trhu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sledovanie trhových cien konkurenčných výrobkov/služieb, vrátane vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny. Overovanie vstupných údajov na tvorbu nákladových rozpočtov. Monitoring vývoja nárastov cien výrobkov/služieb a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie aplikácií nových kalkulačných systémov v oblasti nákladov a cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s tvorbou kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na príprave a aktualizácii interných predpisov v oblasti kalkulácií nákladov a určovania cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príslušné ministerstvo, regulačný úrad a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie informačného systému ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.