Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti

Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblastiOdborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti poskytuje základné a špecializované sociálne poradenstvo občanom. Usmerňuje, kontroluje a zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby občanom v zariadeniach sociálnych služieb. Zabezpečuje agendu týkajúcu sa znevýhodnených skupín obyvateľstva a koordinuje súvisiace činnosti. Odborný pracovník samosprávy v sociálnej oblasti pripravuje podklady na rozhodnutie o odkázanosti a zániku odkázanosti na sociálnu službu. Vedie evidenciu prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode a poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní. Vypracováva rozhodnutia a posudky o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb. Zostavuje návrh príspevku pre fyzické a právnické osoby, ktoré poskytujú sociálnu pomoc. Spolupracuje s posudkovým lekárom a vykonáva návštevy v rodinnom prostred...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
9430/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: pre výkon práce v samospráve nie je nutná prax priamo v oblasti poskytovania sociálnych služieb, vítané sú prax a skúsenosti v sociálnej oblasti, resp. znalosť práce v zariadeniach sociálnych služieb, výkon kontrolnej činnosti zameranej na oblasť poskytovaných služieb v zariadení sociálnych služieb
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359022
ESCO
837
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359022

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sociálna psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sociálna politika a verejná správa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti rozpočtových pravidiel územnej samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prešetrovania sťažností, podnetov a podaní vo vymedzenom rozsahu
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
programy a projekty v sociálnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady účasti na šetrení sťažností a podnetov občanov na úseku sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb a na odborných seminároch, školeniach a konferenciách týkajúcich sa sociálnej sféry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
samospráva v oblasti prevádzkovania sociálnych zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady spolupráce s posudkovým lekárom a vykonávania návštevy v rodinnom prostredí žiadateľa o sociálnu službu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia, usmerňovania a podávania poradenstva zariadeniam sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania plnenia a vyhodnocovania uznesení vlády a národných programov týkajúcich sa sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy vypracovávania rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení, o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti a vyhotovovania posudkov o odkázanosti na sociálnu službu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy poskytovania základného a špecializovaného sociálneho poradenstva občanom a zabezpečovania poskytovania sociálnej služby občanom v zariadeniach sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vedenia evidencie prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy kontroly úrovne poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb a ukladania opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole poskytovania sociálnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy poskytovania štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákony, legislatívne normy a predpisy v oblasti samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej starostlivosti o starých, chorých a nevládnych občanov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy, postupy a organizácia sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy organizácie opatrovateľskej služby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy sociálnej práce
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo, možnosti a postupy pomoci pre občanov v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo a zastupovanie pre starých a nevládnych občanov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne normy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy riadenia sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vykonávanie práce v súlade so zákonmi, legislatívnymi normami a predpismi v oblasti samosprávy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie posudkov o odkázanosti na sociálnu službu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a špecializovanom zariadení, o odkázanosti na sociálnu službu po zmene stupňa odkázanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie plnenia a vyhodnocovania uznesení vlády a národných programov týkajúcich sa sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola úrovne poskytovania sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb a ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole poskytovania sociálnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola rodinného prostredia žiadateľa o sociálnu službu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri zostavovaní návrhu rozpočtu v oblasti sociálneho zabezpečenia v pôsobnosti príslušného úradu samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vyhodnocovanie jednotlivých úsekov sociálneho zabezpečenia v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analytických a koncepčných materiálov kraja v sociálnej oblasti v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušných evidencií a dokumentácie v sociálnej službe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby vo svojom územnom obvode
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva občanom a zabezpečovanie poskytovania sociálnej služby občanom v zariadeniach sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie základného poradenstva v oblasti sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie a riešenie sťažností, pripomienok, oznámení, nápravy a podnetov organizácií a občanov v oblasti sociálnych služieb a pomoci spadajúcej do pôsobnosti obce a úradu samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: samosprávny úrad - obce, mestá, VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie a zabezpečovanie odbornej agendy a vybavovanie záležitostí v oblasti sociálnej starostlivosti v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
šetrenie sťažností a podnetov občanov na úseku sociálnych služieb poskytovaných v zariadeniach sociálnych služieb a odborných seminároch, školeniach a konferenciách týkajúcich sa sociálnej sféry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s posudkovým lekárom a vykonávanie návštev v rodinnom prostredí žiadateľa o sociálnu službu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie zložitejších sociálno-právnych problémov klientov, vrátane sprostredkovávania či zabezpečovania poskytnutia sociálnej pomoci či starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce pri riešení sociálnej problematiky s ostatnými príslušnými inštitúciami v pôsobnosti regiónu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sprostredkovávanie pomoci pri riešení zdravotno-sociálnych problémov pacientov a klientov sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pomoc pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov v oblasti sociálnej práce a poradenstva
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti sociálneho zabezpečenia v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: samosprávny úrad - obce, mestá, VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, usmerňovanie a podávanie poradenstva zariadeniam sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a usmerňovanie jednotlivých odborov sociálnych vecí v pôsobnosti obce a úradu samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: samosprávny úrad - obce, mestá, VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca v rámci koordinácie a kontroly úrovne poskytovaných sociálnych služieb v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: samosprávny úrad - obce, mestá, VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia zriaďovania a samostatnej činnosti organizácií poskytujúcich sociálne služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: nemusí byť v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a usmerňovanie činností na úseku starostlivosti o starých, zdravotne postihnutých a neprispôsobivých občanov v oblasti sociálnej pomoci v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: samosprávny úrad - obce, mestá, VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia spolupráce v oblasti sociálnej starostlivosti v pôsobnosti obce a samosprávneho kraja
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: samosprávny úrad - obce, mestá, VÚC
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické usmerňovanie činnosti poskytovateľov sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické usmerňovanie a koordinácie zdravotno-sociálnej starostlivosti vo vymedzenej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.