Audítor

AudítorAudítor overuje individuálnu účtovú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku klienta a súlad výročnej správy s účtovnou závierkou. Zabezpečuje pre klienta súvisiace služby podľa medzinárodných usmernení pre audit, uisťovacie služby a etiku, vykonáva najmä nezávislé posúdenie správnosti a vierohodnosti finančných údajov klienta. Overuje správnosť vedenia účtovníctva organizácie v súlade s osobitnými predpismi a medzinárodnými účtovnými štandardmi. Vypracováva správu o priebehu a výsledkoch auditu. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených, kontroluje dodržiavanie metodických postupov, právnych predpisov a interných noriem. Audítor vykonáva audit vo svojom mene, alebo ako spoločník, štatutárny orgán, alebo ako zamestnanec audítorskej spoločnosti v jej mene, alebo ako zamestnanec audítora v jeho mene....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9423/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENAuditor
DEWirtschaftsprüfer
SKExterný audítor
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon štatutárneho auditu podľa zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 1)
Poznámka: Povinné členstvo v komore auditorov, ktorá vydáva osvedčenie podľa zákona č. 423/2015 Z. z.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 60 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411003
ESCO
789
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
2411003

Kompetencie

Digitálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy riadenia projektov, ich výhody a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia riadenia rizík v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodne dohodnuté obchodné a etické štandardy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. občianske právo, obchodné právo, finančné právo, pracovné právo a iné právne odvetvia ustanovené v skúšobnom poriadku.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívané pri auditu a účtovníctve.
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
digitálne spracovanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy financovania organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátanie metód riadenia obežného kapitálu (zásoby, pohľadávky, záväzky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančnej analýzy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti auditu, účtovníctva, vrátane riadenia organizácie (prevádzkové, zákaznícke a pod.). Systémy implementácie, prevádzky a riadenia bezpečnosti informačných systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy riadenia rizika a vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy interných kontrol organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovníctvo v rozsahu potrebnom na výkon auditu.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súvaha - podstata, obsah, formy a druhy súvah, vplyv hospodárskych operácií na súvahu (účtovné prípady a výsledky hospodárenia, zisťovanie výsledku hospodárenia a pod.); Výkaz ziskov a strát; Poznámky; Overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou alebo súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou.
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné účtovné štandardy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
etický kódex audítora
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
audítorské štandardy, predpisy, normy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Medzinárodné audítorské štandardy vydané Medzinárodnou federáciou účtovníkov (IFAC), s nimi súvisiace vyhlásenie a štandardy vzťahujúce na výkon auditu za podmienok ustanovených zákonom.
Perspektíva: Aktuálna
7
typy auditov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Finančný audit, audit zhody, audit výkonnosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
audítorská dokumentácia a jej pravidlá/náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Priebeh vykonaného auditu podľa medzinárodných audítorských štandardov, zmluva o audite, plán a program auditu, správa audítora, hodnotenie rizika, nezávislosti a ďalšie dokumenty súvisiace s priebehom vykonaného auditu.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane právnych predpisov a pojmov.
Perspektíva: Aktuálna
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Správa daní a poplatkov, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, daňový poriadok a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné systémy (sústavy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
fázy procesu vykonávania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a techniky audítorských postupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné inovácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy analytickej a systematickej evidencie, princípy evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych spisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava programu auditu, plánu auditu v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánu a harmonogramu auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V súlade so všeobecnými programovými pravidlami auditu.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vnútorných predpisov a smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov opatrení z auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie pracovných noriem a postupov určených pre audit
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vymedzenie rozsahu vykonaného auditu a stanovenie priorít auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovenie podrobných fáz auditu s cieľom zabezpečiť efektívnosť a účinnosť procesu.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania právnych predpisov a účtovných štandardov v auditovanej organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Priamy výkon auditu.
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie správnosti vedenia účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola účtovnej závierky (individuálnej alebo konsolidovanej) a súladu výročnej správy. Overovanie účtovných výkazov na základe účtovania prvotných účtovných dokladov. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel, stanovísk a postupov pri tvorbe rozpočtov, správnosti údajov v účtovných dokladov a pod. Posudzovanie predpokladov na tvorbu prognóz v oblasti účtovníctva. Kontrola účtovného systému (kontrola dodržiavania obehu dokladov a ich formálnej a vecnej správnosti).
Perspektíva: Aktuálna
7
overenie rozsahu prijatých nápravných opatrení od vykonania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia audítorských činností v súlade s plánom a harmonogramom auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie odporúčaní vyplývajúcich z auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť pri inventarizácii majetku a záväzkov auditovanej organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly inventarizačného súpisu, zistených nedostatkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie efektívnosti interných kontrol organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu realizovaného auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava reportov a správ zo zistení z kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a archivácia dokumentov súvisiacich s realizáciou auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie a príprava dokladov a dokumentácie súvisiacej s auditom
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Audítorská dokumentácia auditovanej spoločnosti: účtovná závierka (individuálna alebo konsolidovaná) výročná správa, alebo konsolidovaná výročná správa. Analýza rizík a príležitostí (SWOT analýza a pod.), politiky a celkového strategického smerovania spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie záverečnej správy z auditu v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hodnotenie realizovaného auditu na základe poskytnutej dokumentácie v súlade s osobitným predpisom alebo medzinárodnými účtovnými štandardmi. Návrh opatrení na elimináciu slabých stránok a posilnenie silných stránok.
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo v oblasti auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými odborníkmi a inštitúciami v oblasti overenia auditovaných dokumentov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňový poradca, IT špecialista, poistný matematik, právnik a pod. Banky, pobočky zahraničnej banky, príslušné úrady, inštitúcie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná príprava asistenta audítora
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pod podmienkou absolvovania minimálne trojročnej praxe v profesii audítora (podľa Zákona č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia audítorských tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov prác.
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.