Terénny anketár

Terénny anketárTerénny anketár aktívne oslovuje respondentov, zákazníkov a vedie rozhovory podľa pripraveného dotazníka na účely vyplnenia rôznych ankiet, prieskumov alebo plošného marketingu vo zverenom regióne pre rôznych zmluvných partnerov. Zisťuje, skúma a zaznamenáva názory, postoje, správanie sa, rôzne znalosti, efektívnosť alebo spokojnosť respondentov. Anketové prieskumy robí náhodne na ulici alebo v konkrétnych nákupných centrách a ich cieľom je zistiť názory respondentov na jednoduché otázky alebo otázky na konkrétne služby, tovar a ich nákupné obyčaje v konkrétnom obchode. Odpovede zaznamenáva do vopred pripravených dotazníkov alebo priamo elektronicky do tabletu, ktorý má na dobu prieskumu k dispozícii. Vyhodnocuje spokojnosť respondentov - zákazníkov so službami, ktoré využívajú. Musí dodržať kvótne a náhodné výbery respondentov, záruky dôvernosti a anonymity odpovedí, etické zásady dopytovania aj u špecifických skupín (deti, chorí a pod.).
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
8929/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENField interviewer
SKPrieskumník trhu v teréne
ENMarket researcher
ENData collector
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
Poznámka: Nie je podmienkou.
ISCO-08
4227
SK ISCO-08
4227002
ESCO
1829
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
4227002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
typy profesnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a techniky zberu sociologických údajov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
3
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a spôsoby prieskumu trhu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
informácie o spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými informáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy o slobodnom prístupe k informáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy zberu materiálu v teréne
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy prieskumov verejnej mienky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
formy a metódy zberu a spracúvania štatistických ukazovateľov pre potreby štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
definovanie metodológie prieskumu trhu na účely zisťovania preferencií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prezentovanie a propagácia podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zisťovanie príčin odchýlok od očakávaných parametrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prieskum trhu na účely dosiahnutia konkurencieschopnosti
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
evidencia a aktualizácia údajov o respondentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
3
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
nahrávanie, spracovanie štatistických údajov od respondentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odovzdávanie poskytnutých informácií, prípadne informácií z bežných rozhovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
3
identifikácia záujmov a predpokladov klienta na základe poradenského rozhovoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia s respondentmi štatistického zisťovania na účely zvyšovania kvality a kompletnosti údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oslovovanie potenciálnych zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
participácia na vyhľadávaní, oslovovaní a motivovaní v rámci spolupráce klienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
účinné pýtanie sa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.