Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhuRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu zabezpečuje komplexne celý proces ohľadom prieskumu trhu, ktorý zahŕňa ideový zámer, prípravu, plánovanie, realizáciu a kompletné záverečné vyhodnotenie. Musí mať tiež hlboké porozumenie fungovania marketingu, aby vedel formulovať, aký je marketingový problém a pretaviť ho do výskumného problému....
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
8922/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVedúci prieskumu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Počas troch rokov praxe by riadiaci pracovník v oblasti prieskumu trhu mal prejsť jednotlivými fázami prieskumu - idea, plánovanie, realizácia a vyhodnotenie. Mal by tiež prejsť jednotlivými pozíciami v tíme, ktorý prieskum realizuje.
ISCO-08
1221
SK ISCO-08
1221003
ESCO
77
SK NACE Rev. 2
M73
CPA 2015
M73
Príslušnosť k povolaniu
1221003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Mediálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sémantika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
demografia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný analyticky myslieť v marketingovom kontexte. Pri príprave prieskumu vie zohľadniť všetky relevantné marketingové atribúty, ktoré rozhodujú o kvalitnom procese prieskumu.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing v oblasti prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník kompletne ovláda proces prieskumu trhu, jeho jednotlivé fázy - ideový zámer, plánovanie a príprava, realizácia, komplexné vyhodnotenie. Závery vie interpretovať a navrhovať finálne riešenie pre zákazníka - v súlade so zadaním. Je schopný analyzovať marketingové prostredie, prejudikovať spotrebiteľské správanie a aplikovať tiež marketingové nástroje v oblasti prieskumu trhu.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy získavania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda štatistické metódy a ich vyhodnocovanie, ktoré sú potrebné pri prieskume trhu.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inteligentné technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
etiketa a protokol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pracovník musí ovládať základy etikety, aby pri formovaní otázok do rôznych foriem prieskumných procesov volil správnu formu a spôsob.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia výsledkov štatistických zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizovaná komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný realizovať parciálne úlohy prieskumu využívajúc automatizovanú komunikáciu so zákazníkmi formou chatbotov.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný v rámci sekundárneho prieskumu a získavania informácií z rôznych zdrojov aktívne pracovať s veľkými dátami, analyzovať ich, spracovať, použiť a interpretovať.
Perspektíva: Aktuálna
5
využívanie inteligentných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník musí zvládať nové technológie, ktoré sa čoraz častejšie používajú v prieskumných procesoch, vrátane umelej inteligencie.
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie marketingového prístupu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný analyzovať marketingové prostredie a spotrebiteľské správanie, má schopnosť aplikovať marketingové nástroje s cieľom vyriešiť marketingové problémy, schopnosť porozumieť a vysvetliť procesy v marketingovom plánovaní na domácom a zahraničnom trhu, schopnosť aplikovať marketingové princípy v rôznych oblastiach ziskového i neziskového sektora.
Perspektíva: Aktuálna
7
zohľadňovanie aktuálnych trendov v marketingu a marketingovom prieskume
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný porozumieť aktuálnym trendom vývoja maloobchodu, inováciám v odvetví, prieskumu trhu, identifikovať ich, analyzovať a v budúcnosti ich použiť a riadiť procesy s tým spojené. Vie získať poznatky o súčasných a nových trendoch a inováciách, ktoré majú vplyv na konkurencieschopnosť, identifikovať problémy a nové javy v problematike prieskumu trhu, formulovať stanoviská a návrhy ako konkrétne problémy a inovácie zohľadniť v strategickom plánovaní prieskumu trhu, pochopiť vplyv súčasných a objavujúcich sa trendov z makro perspektívy.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie marketingových nástrojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník má schopnosť aplikovať marketingové nástroje v čiastkových marketingových situáciách, schopnosť rozhodnúť sa a navrhnúť riešenia marketingových problémov na taktickej a strategickej úrovni, schopnosť kriticky vyhodnotiť alternatívne riešenia marketingových problémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia zberu dát na účely štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.