Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej elektrárne

Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej elektrárne metodicky riadi, hodnotí a definuje požiadavky na jadrovú bezpečnosť v jadrovej elektrárni.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Špecialista jadrovej bezpečnosti
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08
2149002 - Špecialista riadenia bezpečnosti jadrovej elektrárne
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista jadrovej energetiky

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
prezentovanie
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy kontroly v energetike
Špecifikácia:
V jadrovej elektrárni.
7
zariadenia a systémy na rozvod energie a ich prevádzka
7
elektroenergetika
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti elektrickej energie
7
reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
7
postupy havarijného plánovania
7
právne predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti, vrátane medzinárodných noriem
Špecifikácia:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
7
systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
7
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
7
postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
7
systémy, normy a štandardy kvality v energetike
Špecifikácia:
V jadrovej energetike.
7
metódy a postupy riadenia bezpečnosti v energetike
Špecifikácia:
Postupy v dodržiavaní radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie procesnej dokumentácie o jadrovej bezpečnosti
Špecifikácia:
V rámci oblasti jadrovej bezpečnosti.
7
hodnotenie a analýza stavu bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení
7
vytváranie návrhov opatrení na zlepšovanie a sledovanie plnenia realizácie prijatých nápravných opatrení v oblasti jadrovej bezpečnosti
7
vytváranie periodických hlásení, správ a prehľadov pre interné a externé účely v oblasti jadrovej bezpečnosti
7
analýza hodnotení jadrovej bezpečnosti vykonávaných medzinárodnými inštitúciami a ich využitie v podmienkach jadrovej elektrárne
7
kontrola uplatňovania legislatívnych požiadaviek, bezpečnostných zásad a odporúčaní dozorných orgánov SR a Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
7
posudzovanie a pripomienkovanie návrhov legislatívnych noriem súvisiacich s jadrovou bezpečnosťou
7
plnenie úloh v havarijnej komisii jadrovej elektrárne
Špecifikácia:
Participácia na príprave havarijných plánov, dokumentácie a pod. Účasť na tréningoch a stretnutiach organizácie havarijnej odozvy. Výkon činností vyplývajúcich z havarijného plánu jadrovej elektrárne a príslušnej dokumentácie vzťahujúcej sa na havarijné plánovanie a pripravenosť.
7
dodržiavanie predpisov BOZP a PO súvisiacich s činnosťou vykonávanou v jadrovej elektrárni
Špecifikácia:
Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.