Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb

Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb koordinuje a zodpovedá za vytváranie metodického usmernenia popisov produktov a služieb. Identifikuje a koordinuje technické zložky potrebné pre implementáciu a prevádzku nových produktov a služieb. Poskytuje podporu v procese vývoja produktu pri tvorbe štúdie realizovateľnosti. Poskytuje komplexné informácie o dopadoch na procesy pri implementácii a prevádzke nových produktov a služieb.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08
2153005 - Špecialista vývoja produktov telekomunikačnej prevádzky a služieb
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista telekomunikácií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
7
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
7
druhy telekomunikačných vedení
7
telekomunikačná technika
7
rádiokomunikačná technika
7
telekomunikačný manažment
7
technická prevádzka telekomunikácií
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
7
testovacie a diagnostické prístroje
7
mikrovlnná technika
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
7
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
7
návrhy technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
7
riadenie, posudzovanie a kontrola výsledkov práce výskumného a vývojového útvaru organizácie
7
riadenie a koordinácia rozvoja telekomunikačných služieb
7
rozhodovanie o zmenách cieľov a výstupov interného/externého projektu
6
vyhľadávanie rizík a návrhy vhodných opatrení pri riešení projektov v oblasti telekomunikácií
6
posudzovanie efektívneho usporiadania pracovných procesov
6
kontrola prevádzkových finančných plánov a koordinácia technických operácií
6
posudzovanie a kontrola dodržiavania vnútorných procesov a vnútropodnikových predpisov
6
kontrola metodiky a postupu rýchleho riešenia odstraňovania technických porúch
6
posudzovanie a rozhodovanie o nasmerovaní inovačných a vývojových procesov veľkej organizácie v rámci jej celkového riadenia
6
koordinácia kontrolných činností v oblasti telekomunikačných systémov, prevádzky a technických parametrov spojovacích a prenosových zariadení
6
zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
6
metodické vedenie a koordinácia čiastkových výskumných činností v oblasti telekomunikácií
6
riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO a organizačné zabezpečovanie auditov v oblasti telekomunikácií
6
metodické riadenie o organizácia v oblasti prevádzky, údržby, opráv, obnovy, rozvoja a kontroly telekomunikačných zariadení
6
medzinárodná spolupráca v rámci publikačnej činnosti v oblasti telekomunikácií
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.