Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológií

Špecialista prevádzky mobilných a pevných technológiíŠpecialista prevádzky mobilných a pevných technológií vykonáva prevádzkovo-údržbové aktivity spojené s nepretržitou a bezporuchovou prevádzkou technológií mobilných a pevných sietí. Konfiguruje, oživuje, testuje a implementuje do prevádzky nové základňové stanice, mikrovlnné trasy, radio routre, repeatre, digitálne kroskonekty, technológie dátových sietí, vedie a aktualizuje technickú dokumentáciu implementovaného systému a jednotlivých prvkov. Vykonáva rekonfigurácie, upgrady, merania a profylaktiku na existujúcich technológiách mobilných a pevných sietí. Analyzuje a vyhodnocuje stav mobilných a pevných sietí prostredníctvom dohľadových systémov. Vykonáva nepretržitú pohotovosť na technológiách mobilných a pevných sietí. Zúčastňuje sa projektovej prípravy objektov a vykonáva technickú podporu pre optimalizáciu a rozvoj mobilnej a pevnej siete....
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
8146/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista prevádzky v oblasti IT
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní pravidelného preškolenia na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 3)
Poznámka: Certifikát sa odporúča v špecifických prípadoch pri predpoklade výkonu práce vo výškach, resp. nad voľnou hĺbkou.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2153
SK ISCO-08
2153003
ESCO
549
SK NACE Rev. 2
J61,J62
CPA 2015
J61,J62
Príslušnosť k povolaniu
2153003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Technická terminológia.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Primárne v rámci neformálnych manažérskych matíc.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy merania a využívania frekvenčného spektra v rádiokomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optické vlákna
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optické vlákna v distribučnom boxe/paneli
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
architektúra sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy nákupu nových technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane princípov tvorby kalkulácií a rozpočtov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné aspekty sieťovej architektúry a jej komponentov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy telekomunikačných vedení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telekomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rádiokomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telekomunikačný manažment
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická prevádzka telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikrovlnná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzka a manažment sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby testovania, merania a oživovania telekomunikačných sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy telekomunikácií a rádiokomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v problematike kalkulácií a predikcií hlasovej a dátovej prevádzky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a riešenie úloh v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Plánovanie a riešenie úloh v energetických bilanciách, kmitočtovom plánovaní a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vykonávanie funkčných nadzemných, podzemných a vnútorných telekomunikačných vedení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v telekomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolné činnosti pri výstavbe, údržbe a opravách komunikačných sietí a zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie a monitoring frekvenčného spektra
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane podkladov a technických správ pre nákup nových technológií.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozbory kvality služieb a návrhov opatrení v oblasti prevádzky telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie podkladov na kontroly v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rekonfigurovanie, upgradovanie, meranie a profylaxia na technológiách mobilných a pevných sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie operačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Operačné systémy využívané v oblasti prevádzky mobilných a pevných technológií (napr. UNIX).
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie čiastkových projektových podkladov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a archivácia príslušnej dokumentácie v oblasti projektovania, prevádzky a kontroly telekomunikácií a rádiokomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Korektné vedenie a aktualizácia dokumentácie, primárne s ohľadom na prevádzku implementovaných technických a technologických riešení, s ohľadom na efektívnu kontinuitu v prípade návrhov inovácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia dokumentácie v oblasti projektovania telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čítanie odborných textov z oblasti IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia a spracovanie verejne dostupnej informácie od dodávateľov hardvéru a softvéru (aj v cudzom jazyku) pre konkrétnu poruchovú situáciu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie, externými organizáciami, dodávateľmi a zákazníkmi
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie kreatívneho myslenia a kreatívnych prístupov pri riešení problémov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konfigurácia, oživovanie, testovanie, implementácia základňových staníc, mikrovlnných trás a technológií dátových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odstraňovanie mimoriadnych stavov, opravy a údržba výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie technických parametrov rádiokomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: V závislosti od komplementárnych rolí v tíme, môže ale nemusí byť potrebná.
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzka a manažment sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Efektívne využívanie aplikačných nástrojov a technológií v prostredí realizovaných a navrhovaných technických a technologických riešení.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prevádzky a údržby zariadení rozhlasových a televíznych vysielačov a iných rádiokomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia spolupráce medzi oblasťami technológie, hospodárnosti výroby, tvorby cien a riadenia kvality v rámci prevádzky informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a zabezpečovanie plnenia zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.