Špecialista bezdrôtových sietí

Špecialista bezdrôtových sietíŠpecialista bezdrôtových sietí vykonáva, prípadne riadi, vysoko odborné činnosti v oblasti zabezpečenia bezdrôtových sietí v prevádzke telekomunikácií. Implementuje, optimalizuje a zodpovedá za spojovacie a signalizačné prvky mobilných sietí, ich vzájomné prepojenia a prepojenia s inými sieťami a sieťovými prvkami. Taktiež monitoruje a zabezpečuje údržbu a opravy príslušného technického zariadenia. Spolupracuje na navrhovaní optimalizácií a optimalizuje bezdrôtové siete, vzhľadom na kapacitné potreby, dimenzuje a rozširuje, alebo redukuje základňové stanice a monitoruje vývoj telekomunikačnej prevádzky bezdrôtových sietí....
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
8145/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKInžinier telekomunikačných systémov
CSDesignér bezdrátových telekomunikačních řešení
ENBroadcast engineer
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 21)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2153
SK ISCO-08
2153002
ESCO
959
SK NACE Rev. 2
J61
CPA 2015
J61
Príslušnosť k povolaniu
2153002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
relačné databázové aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Navrhovanie a správa.
Perspektíva: Aktuálna
7
prostredie unix
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy telekomunikačných vedení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telekomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rádiokomunikačná technika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technická prevádzka telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plán využívania frekvenčného spektra vrátane postupov a metód jeho zostavovania, určovania zásad, pravidiel a metodiky medzinárodnej koordinácie frekvencií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Na úrovni používateľa.
Perspektíva: Aktuálna
7
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov a oponentúr k výskumným úlohám v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie čiastkových technických správ a podkladov na rozpočty projektov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozbory kvality služieb a návrhov opatrení v oblasti prevádzky telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia spojových prvkov siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie, dimenzovanie a testovanie mobilných rádiových systémov a zariadení v mobilných telekomunikačných sieťach
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie čiastkových projektových podkladov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia dokumentácie v oblasti projektovania telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti kontroly a projektovania telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odovzdávanie projektovej dokumentácie z oblasti telekomunikácií na vyjadrenie príslušným organizáciám a orgánom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odstraňovanie mimoriadnych stavov, opravy a údržba výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO a organizačné zabezpečovanie príslušných auditov v oblasti rádiokomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO a organizačné zabezpečovanie auditov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a zabezpečovanie plnenia zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti telekomunikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.