Hlasový, dátový a sieťový špecialista

Hlasový, dátový a sieťový špecialista inštaluje, konfiguruje, dizajnuje a zabezpečuje prevádzku, správu a údržbu dátových, sieťových, hlasových IP zariadení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2153 - Špecialisti v oblasti telekomunikácií
SK ISCO-08
2153001 - Hlasový, dátový a sieťový špecialista
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista telekomunikácií

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
osobnostný rozvoj
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Vedomosti z oblasti informačno-komunikačných technológií.
7
postupy pri zriaďovaní dátových a hlasových služieb
7
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
7
druhy telekomunikačných vedení
7
telekomunikačná technika
7
technická prevádzka telekomunikácií
7
mikrovlnná technika
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
7
elektrotechnika
6
metódy tvorby technickej dokumentácie
6
telekomunikačný trh a telekomunikačné produkty
6
rádiokomunikačná technika
6
telekomunikačný manažment
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
návrhy technických riešení a nasadenie prostriedkov komunikačnej techniky
7
parametrizácia riadiaceho systému v súlade s potrebami prevádzky
7
konzultačné a poradenské činnosti v oblasti prevádzky, údržby a opráv telekomunikačných systémov a zariadení
7
koordinácia kontrolných činností v oblasti telekomunikačných systémov, prevádzky a technických parametrov spojovacích a prenosových zariadení
7
odstraňovanie mimoriadnych stavov, opravy a údržba výpočtovej a komunikačnej techniky
7
stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
7
riadenie kontrol technických parametrov telekomunikačných systémov, telekomunikačných zariadení a telekomunikačnej prevádzky
6
riadenie kontrol technických parametrov spojovacích zariadení, prenosových zariadení alebo diaľkových káblov a telekomunikačnej prevádzky
6
zabezpečovanie prevádzky a údržby zariadení rozhlasových a televíznych vysielačov a iných rádiokomunikačných zariadení
6
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti telekomunikácií
Špecifikácia:
Vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík.
6
odstraňovanie porúch rozhlasových a televíznych vysielačov a rádiokomunikačných zariadení
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.