Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik, kontrolór v železničnej doprave

Technik, kontrolór v železničnej dopraveTechnik, kontrolór v železničnej doprave sleduje, vyhodnocuje a koordinuje vývoj dopravnej situácie, technologických postupov prevádzky, analyzuje stav a prevádzkyschopnosť dopravných zariadení. Vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy, spolupracuje pri vydávaní predpisov a ich zmien v prevádzkových poriadkoch ŽST. Spolupracuje pri vyšetrovaní mimoriadnych a nehodových udalostí. Vykonáva technické činnosti dopravných mechanizačných prostriedkov. Zabezpečuje technický dozor, spracováva investičné zámery a projekty a projektovú dokumentáciu stavieb a zariadení súvisiacich so železničnou dopravou v rozsahu svojich kompetencií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7052/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKontrolór bezpečnosti v doprave
SKRevízny technik
SKTechnický zamestnanec v doprave
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 a § 32)
Preukaz obsluhovateľa dopravných zariadení podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (§ 30)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119002
ESCO
1197
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
3119002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy používané na analýzu infraštruktúry pre výskum, vývoj a inovácie a prípravu návrhov na jej výstavbu, údržbu a využitie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inštruktorstva dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V železničnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nastavenia a využitia automatizovaných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
technická normalizácia a projektovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy revízie a inšpekčných prehliadok určených technických zariadení na dráhe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizovaný systém kontroly nad dopravným prostriedkom počas jazdy vozidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkou dopravných prostriedkov a súvisiacej infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v grafikone vlakovej dopravy a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola priebehu železničnej nakládky a vykládky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania prepravných podmienok na železnici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
presadzovanie inovatívnych myšlienok pri využívaní digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
zabezpečovanie podkladov a sumarizovanie dokumentácie k predprojektovej a projektovej príprave stavieb v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie mimoriadnych udalostí v železničnej prevádzke
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizovanie údržby dopravných prostriedkov pomocou BIG DATA
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
4
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Získavanie a odosielanie dát prostredníctvom 5G siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
používanie informačných systémov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zabezpečovacieho a informačného zariadenia v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia činností železničných zamestnancov podľa zmenového plánu a grafikonu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia posunu hnacích vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia vlakovej dopravy v stanici a v medzistaničnom úseku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia posunu vagónov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.