Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúre

Technik, kontrolór v železničnej infraštruktúreTechnik, kontrolór v železničnej infraštruktúre organizuje, kontroluje, vyhodnocuje a zabezpečuje činnosti súvisiace so správou, prevádzkou a údržbou železničnej infraštruktúry. Operatívne koordinuje prevádzku infraštruktúry, rieši technologické problémy, zabezpečuje technickú údržbu, opravy a montáže zariadení železničnej infraštruktúry, sleduje výkony v informačnom systéme (železničných tratí a stavieb, vrátane mostov a tunelov, oznamovacej a zabezpečovacej techniky, elektrických trakčných, silnoprúdových a špeciálnych železničných zariadení). Zabezpečuje diagnostické a kontrolné činnosti, vrátane kontroly celistvosti technickej dokumentácie. Spolupracuje pri riešení mimoriadnych a nehodových udalostí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7051/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKontrolór železničnej infraštruktúry
SKTechnik - špecialista oznamovacej a zabezpečovacej techniky
SKTechnik - špecialista energetiky a elektrotechniky
SKTechnik - špecialista železničných tratí a stavieb
SKTechnik mostov a tunelov
SKTraťmajster
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 a § 32)
Poznámka: Vyhláška MDPT SR č. 245/2010 Z.z.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119003
ESCO
1169
SK NACE Rev. 2
H49,H52
CPA 2015
H49,H52
Príslušnosť k povolaniu
3119003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zostavovania plánu kontrolnej a dozornej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti dráh
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy meracích a regulačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
environmentálne inžinierstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy diagnostiky pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využitie robotov a dronov pre diagnostiku a inšpekciu v údržbe a prevádzke železničnej infraštruktúry
4
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí, výluk a nehôd na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a technologické postupy pri rekonštrukciách železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika a energetika v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy konštrukcie železničných tratí a stavieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia zariadení železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy revízie a inšpekčných prehliadok určených technických zariadení na dráhe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy montáže, údržby a opráv zariadení železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
informačné systémy v železničnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy prevádzky, správy a údržby železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy konštrukcie a údržby železničného spodku, zvršku, mostov a tunelov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT v železničných systémoch
Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
Inovatívne spôsoby zavádzania IoT v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii zariadení železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii železničných tratí a stavieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
orientácia v štruktúre a organizácii dopravnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT v železničných systémoch
IoT zariadenia v prediktívnej údržbe
4
kontrola dodržiavania technických postupov, noriem a predpisov v oblasti politiky kvality
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola procesu rekonštrukčných a stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon dozoru údržby a opráv pozemných komunikácií vykonávaných zhotoviteľom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola zabezpečovania riadnej údržby, kontrol a revízií strojov, prístrojov, zariadení a technologického vybavenia dopravného podniku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola zariadení železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola, revízia a inšpekčné prehliadky určených technických zariadení na dráhe.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v železničnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie vplyvu železničnej prevádzky na životné prostredie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie porúch elektrických a elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prechod od preventívnej údržby na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych dátach
Využitie robotov a dronov pre diagnostiku a inšpekciu v údržbe a prevádzke železničnej infraštruktúry
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
identifikácia rizík, environmentálnych aspektov a dopadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika priestorovej priechodnosti a zaťaženosti železničných tratí a stavieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie v oblasti železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri riešení dopravných a výlukových prác na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie mimoriadnych udalostí v železničnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie montáže, údržby a opráv zariadení železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie inteligentných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentné dopravné systémy a smart cities
4
používanie informačných systémov v železničnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia práce, kontrola plnenia úloh a operatívne riadenie v železničnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia manažmentu kvality, normalizácie a skúšobníctva v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a koordinácia kontroly v oblasti správy a údržby železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie, organizovanie a kontrola prevádzky, správy a údržby železničnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.