Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave

Technik bezpečnostnej ochrany v leteckej dopraveTechnik bezpečnostnej ochrany v leteckej doprave zabezpečuje prevádzku a údržbu technických zariadení potrebných na výkon detekčnej kontroly a zabezpečenie bezpečnosti na letisku. Spravuje kamerové, prístupové a detekčné systémy na letisku. Vykonáva pravidelné predpísané prehliadky, diagnostiku porúch a vykonáva opravy porúch RTG zariadení a ostatných technických zariadení potrebných na výkon bezpečnostnej kontroly na letisku. Objednáva náhradné diely na výkon opráv, vedie evidenciu opráv a údržby RTG zariadení a ostatných technických zariadení. Zúčastňuje sa povinných školení predpísaných výrobcami technických zariadení. Vykonáva inštruktáž, základné školenia a kontroluje činnosť zamestnancov, ktorí sa podieľajú na oprave a údržbe RTG zariadení a ostatných technických zariadení. Dbá na dodržiavanie režimových opatrení v určených bezpečnostných zónach letiska, spolupracuje s krízovým riadením letiska v prípade vzniku mimoriadnej bezpečnostnej situácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7040/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnik opráv a údržby technických zariadení bezpečnostnej kontroly
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
665
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3155
SK ISCO-08
3155001
ESCO
1259
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
3155001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Najmä anglický jazyk.
Perspektíva: Aktuálna
6
technická optika a optické diely
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálna elektronika a mikroelektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sieťový softvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečnostná ochrana v civilnom letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy prevádzky, údržby a opráv technických zariadení na výkon detekčnej kontroly a zabezpečenie bezpečnosti na letisku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
6
postupy krízového riadenia letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy fungovania kamerových, prístupových a detekčných systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti civilného letectva
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Elementárne znalosti o legislatíve v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie režimových opatrení v určených bezpečnostných zónach letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzka a pravidelné prehliadky technických zariadení potrebných na výkon detekčnej kontroly a zabezpečenie bezpečnosti na letisku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
diagnostika porúch elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
6
vedenie evidencie údržby a opráv technických zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie inštruktáže a základných školení na obsluhu RTG zariadení na letisku
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: vykonávanie inštruktáže a základných školení na obsluhu RTG zariadení pre zamestnancov detekčnej kontroly na letisku
Perspektíva: Aktuálna
5
objednávanie náhradných dielov na výkon opráv technických zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kompletizácia, opravy a údržba elektrotechnických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
diagnostika porúch, údržba a opravy technických zariadení potrebných na výkon detekčnej kontroly a zabezpečenie bezpečnosti na letisku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa kamerových, prístupových a detekčných systémov na letisku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s krízovým riadením letiska v prípade vzniku mimoriadnej bezpečnostnej situácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.