Dispečer mestskej hromadnej dopravy

Dispečer mestskej hromadnej dopravyDispečer mestskej hromadnej dopravy kontroluje a operatívne riadi dopravný proces vo verejnej osobnej doprave. Zodpovedá za zabezpečenie pravidelnej, spoľahlivej a bezpečnej prepravy v rámci MHD a za koordináciu činností pri mimoriadnych udalostiach v prevádzke MHD. Zabezpečuje koordináciu dopravcu s ostatnými dopravcami ovplyvňujúcimi prevádzku MHD na území mesta. Operatívne rieši mimoriadne situácie v doprave (poruchy, havárie, kolízne situácie v prostriedkoch MHD), obnovuje požadovaný prevádzkový stav MHD, spolupracuje so štátnou a mestskou políciou, preveruje zjazdnosť ciest, vedie požadovanú evidenciu (personál, technika, výprava) a poskytuje informácie o stave dopravy. Podieľa sa na riešení sťažností a pripomienok od cestujúcich k nedostatkom MHD. Spoluzodpovedá za dobrý stav spojovacích, oznamovacích a iných informačných prostriedkov zverených do užívania. Kontroluje výkon služieb prevádzkového personálu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7026/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDispečer
SKDopravný dispečer
SKOblastný dispečer
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V rámci vybraného pracovného zaradenia sa môže od zamestnávateľa vodičský preukaz vyžadovať.

Kvalifikačná karta vodiča, Osvedčenie o základnej kvalifikácii a Osvedčenie o pravidelnom výcviku podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie električky na električkovej dráhe a na vedenie električky na električkovej dráhe pri manipulačných jazdách podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 4)
Preukaz na vedenie hnacieho dráhového vozidla trolejbusovej dráhy a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe a na vedenie trolejbusu na trolejbusovej dráhe pri manipulačných jazdách podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 4)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny D1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119007
ESCO
1851
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
3119007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
cestná doprava
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pravidlá cestnej premávky, znalosti režimu práce vodiča autobusu MHD na linkách do 50 km podľa zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácií pracovného času v doprave.
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia na dráhe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia odbavovacích systémov
4
metódy vyhodnocovania integrovaných výkonov verejnej osobnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V kombinácii všetkých druhov dopravy.
Perspektíva: Budúca
4
zásady plánovania integrovanej regionálnej siete verejnej osobnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
4
spôsoby poskytovania služieb cestujúcim prostredníctvom elektronizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch, vnútorných predpisoch v oblasti mestskej hromadnej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v grafikone a v ďalších informáciách verejnej osobnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prepravného procesu a prepravného personálu v zmysle interných predpisov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a rozbor mimoriadnych udalostí v MHD
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a vyhodnotenie plnenia grafikonov vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie údajov a dát na palube vozidla pomocou umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia odbavovacích systémov
4
komplexné hodnotenie prevádzkovej situácie vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej evidencie v MHD
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií cestujúcim o spojoch podľa platného cestovného poriadku
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Poskytovanie informácií o preprave cestujúcich v zmysle prepravného poriadku i v rámci mimoriadnych udalostí, vrátane poskytovania informácií a rád o náhradných dopravných trasách v rámci daného dopravného systému.
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie problémov v prevádzke mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obnova prevádzkového stavu MHD
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie mimoriadnych udalostí počas prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia a koordinácia prepravy, príprava denných a týždenných plánov prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia činností pri mimoriadnych udalostiach v prevádzke MHD
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia prepravy osôb cestujúcich autobusmi, trolejbusmi a električkami, vrátane bezpečnej prepravy ich batožiny
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.