Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riadiaci pracovník (manažér) v logistike

Riadiaci pracovník (manažér) v logistikeRiadiaci pracovník (manažér) v logistike riadi optimalizáciu logistických procesov v rozsiahlom logistickom systéme. Vyhodnocuje efektívnosť logistického procesu, sleduje a posudzuje vývojové trendy v odbore a ich implementáciu v praxi. Spolupracuje so skladovým a výrobným manažérom logistiky. Spracováva zasielateľské a prepravné zmluvy a cenové ponuky. Koordinuje proces unifikácie, typizácie, paletizácie, kontajnerizácie a automatizácie v skladovom hospodárstve a logistike. Riadi proces optimalizácie prepravy s využitím intermodálnej prepravy. Vyhodnocuje ukazovatele logistických procesov a zvyšuje ich kvalitu. Podieľa sa na návrhu a plánovaní nových procesov a ich implementácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7024/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENLogistics manager
SKLogistický procesný inžinier
SKManažér logistiky
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (§ 6 ods. 6)
Poznámka: Ak by sa od riadiaceho pracovníka vyžadovalo aj riadenie cestnej dopravy tak je odporúčané získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vedúceho dopravy resp. prevádzkovateľa cestnej dopravy.

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom Špedičný expert FIATA (FIATA Diploma in Freight Forwarding) podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov
Poznámka: Ide o akreditovaný kurz s celosvetovou platnosťou poskytovaný Žilinskou univerzitou v Žiline z poverenia Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a na základe pravidelnej akreditácie FIATA (Svetová asociácia zasielateľstva a logistiky)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Niektoré organizácie vyžadujú až 10 ročnú dĺžku odbornej praxe.
ISCO-08
1324
SK ISCO-08
1324008
ESCO
123
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
1324008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém manažérstva v logistických organizáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketingová komunikácia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
cloudové úložiská dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
7
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika logistického podniku, ekonomické a výkonové ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Obchodné - záväzkové vzťahy a pochopenie zodpovednosti zasielateľa pri obstaraní prepravy a skladovateľa pri skladovaní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické obchodovanie (E-commerce)
7
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy na uloženie a upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Predpisy pre upevnenie nákladu na dopravných prostriedkoch cestnej a železničnej dopravy a v kontajneroch. Požiadavky na rozloženie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch (návesy, kontajnery a železničné vozne).
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá riadenia a dobíjania elektromobilov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
7
spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkou dopravných prostriedkov a súvisiacej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
vnútropodniková doprava a preprava, jej väzba na výrobné a ďalšie procesy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
požiadavky a princípy prepravy rýchloskaziteľných potravín, pri preprave nebezpečných vecí, nadmernej a nadrozmernej preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Logistika vo výrobe a reverzná logistika.
Perspektíva: Aktuálna
7
logistika v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Možnosti využitia jednotlivých druhov dopravy v logistike, výhody a nevýhody, obmedzenie zodpovednosti dopravcov za dodržanie dodacích lehôt, poškodenia a straty zásielky.
Perspektíva: Aktuálna
7
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Logistika a jej úlohy v skladovom hospodárstve a riadení zásob. Druhy manipulačnej techniky v logistike a ich technické a prevádzkové parametre.
Perspektíva: Aktuálna
7
zasielateľstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prepravné a zasielateľské zmluvy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Predpisy platné pre prepravné a zasielateľské zmluvy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Cestnej nákladnej, železničnej, vnútrozemskej vodnej a kombinovanej dopravy. Znalosť dopravných a prepravných prostriedkov z hľadiska uloženia zásielok.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie cieľov, obmedzení a predpokladov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a posudzovanie vývojových trendov v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie prieskumu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
zber dát a ich analýza, využitie štatistických metód v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie cenových ponúk a taríf dopravno-prepravných procesov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane spracovávania zasielateľských a prepravných zmlúv.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické obchodovanie (E-commerce)
7
vyhodnocovanie efektívnosti logistického procesu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie a využívanie dát o cestnej infraštruktúre z cloudového úložiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
7
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a návštevy klientov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
dojednávanie zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie prijatých reklamácií na vykonané prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie vzťahov s dopravcami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
údržba osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
7
obsluha automatizovaných systémov kontroly nad dopravnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
metodické riadenie s cieľom štandardizácie procesov a poskytovania služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektové riadenie v doprave a logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využívanie online technológií pre virtuálnu komunikáciu, prezentáciu, riadenie projektov na diaľku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
koordinácia procesu unifikácie, typizácie, paletizácie a kontajnerizácie v logistike a skladovom hospodárstve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie optimalizácie logistických procesov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovaní hospodárenia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.