Prepravný pracovník v železničnej doprave

Prepravný pracovník v železničnej dopravePrepravný pracovník v železničnej doprave zabezpečuje dovoz a vývoz tovaru prostredníctvom železničnej dopravy. Koordinuje termíny nakládok a vykládok so zákazníkmi. Zabezpečuje dispozície a podmienky na naloženie nákladu na dopravné prostriedky. V zmysle zasielateľských alebo prepravných zmlúv vystavuje objednávky prepravy. Zabezpečuje verbálnu komunikáciu so zákazníkmi. Vykonáva a zabezpečuje ďalšie odborné práce na úseku železničnej prepravy, ako vedenie reklamačného konania, vybavovanie nárokov na náhradu škody, vykonávanie odborných prác v prechodovej stanici, akvizičnú činnosť a pod.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7022/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKomerčný pracovník v železničnej doprave
SKNákladný pokladník
SKReklament
SKColný deklarant
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3331
SK ISCO-08
3331001
ESCO
1551
SK NACE Rev. 2
H49,H52
CPA 2015
H49,H52
Príslušnosť k povolaniu
3331001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia prepravných činností
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné princípy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prevádzkový a reklamačný poriadok
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná dokumentácia v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy prepravných dokladov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify v železničnej nákladnej preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
reklamačný poriadok železničnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované prepravné činnosti v železničnej preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
4
logistika v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vystavovania objednávok prepravy a zasielateľských príkazov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
colná deklarácia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepravné a zasielateľské zmluvy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokladoch tovaru prepravovaného po železnici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania prepravného poriadku a platnej tarify
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie cien za nákladnú prepravu na železnici, penále a pokút podľa platných taríf
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie príjmových a výdajových dokladov v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie železničnej prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedenie dokumentácie a evidencie objednávok prepravy, železničnej nakládky a vykládky, reklamácií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na objednávky, cenové výmery, fakturáciu a reklamačné konanie v železničnej nákladnej preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie a vybavovanie objednávok v železničnej preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V zmysle zasielateľských alebo prepravných zmlúv.
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie a kontrola sprievodných listín nákladných železničných vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie a analýza dát o preprave nákladu na železnici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypĺňanie colných vyhlásení pre dovoz, vývoz a tranzit
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s internými a externými dopravcami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V železničnej nákladnej preprave.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie nakládky a vykládky v železničnej preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Koordinácia pristavovania železničných vozňov k nakládke a vykládke, kontrola procesu nakladania a vykladania tovaru, tvorba harmonogramu nakladania a vykladania tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia dovozu a vývozu tovaru v železničnej preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly plnenia dodávok tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.