Dispečer lodnej dopravy

Dispečer lodnej dopravyDispečer lodnej dopravy komplexne riadi a koordinuje prepravu po vnútrozemských vodných cestách aj po medzinárodných vodných cestách. Zabezpečuje riadenie lodnej prevádzky a preklad tovaru formou dispečerských príkazov. Komunikuje s dopravcami a partnermi, vyjednáva prepravné podmienky, rieši cenotvorbu a pripravuje zmluvy. Koordinuje činnosti s ďalšími prevádzkovými a obchodnými úsekmi a partnermi v železničnej a cestnej doprave. Spracúva agendu súvisiacu s prepravou, koordinuje a kontroluje plnenie objednávok. Operatívne rieši zmeny, reklamácie, mimoriadne udalosti v lodnej doprave a vedie príslušnú dokumentáciu. Administruje a kontroluje aktuálnosť dokladov a certifikátov a zadáva dáta do systému, eviduje údaje o tovare, resp. cestujúcich, a plavbách. Riadi a koordinuje prácu vodcu plavidla, stanovuje optimálne trasy plavby a s tým súvisiace harmonogramy nakládok a vykládok tovaru. Monitoruje polohy plavidiel, komunikuje s vodcami plavidiel a s dopravcami. Analyzuje dáta o prepra...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7016/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30)
Poznámka: je výhodou mať prax na plavidle v akejkoľvek funkcii

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1)
Poznámka: je výhodou ho mať
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3151
SK ISCO-08
3151001
ESCO
1865
SK NACE Rev. 2
H50
CPA 2015
H50
Príslušnosť k povolaniu
3151001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatívny rámec reklamačného konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady cenotvorby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
formy využívania elektronických dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy o prevádzke plavidiel na vodných cestách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Základný prehľad o zákone o vnútrozemskej plavbe a jeho vykonávacích predpisov, Dohovore o režime plavby na Dunaji (tzv. Belehradského dohovoru), Bratislavských dohodách, Budapeštianskom dohovore o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI), Európskej dohode o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN), Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) a Európskych pravidlách pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb a tovaru v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy dispečerského riadenia lodnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plavebný zemepis
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia vodnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
spôsoby a princípy využitia dopravných trás a prevádzky plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepravné doklady
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokladoch tovaru prepravovaného lodnou dopravou
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie vývoja cien pohonných látok v zahraničných destináciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: So zámerom hospodárskeho zásobovania plavidiel pohonnými látkami počas plavby v zahraničí.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola platnosti lodných dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie lodnej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedenie požadovanej dokumentácie, evidencie a štatistík.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov na odmeňovanie posádky a pracovníkov prekladísk prístavov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie a uplatňovanie reklamácií vo vodnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie a odovzdávanie nákladu prepravovaného na plavidle
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
4
používanie informačných systémov v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Práca s IKT a monitorovacím systémom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
koordinácia lodnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Koordinácia prevádzky plavidiel, plánovanie a riadenie pristavovania plavidiel k nakládke a vykládke. Koordinácia posádky plavidiel na vodnej ceste. Koordinácia činností s ďalšími prevádzkovými a obchodnými úsekmi a partnermi v železničnej a cestnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie mimoriadnych udalostí v lodnej prevádzke
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza lodnej prevádzky a prijímanie rozhodnutí v procese prepravy osôb a tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia prepravných a prekladných činností v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia prevádzky plavidiel na vodných cestách v tuzemsku a v zahraničí
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v lodnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.