Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Dispečer prekladiska lodnej dopravy

Dispečer prekladiska lodnej dopravyDispečer prekladiska lodnej dopravy riadi a koordinuje preklad tovarov prepravovaných lodnou dopravou na iné druhy dopravy (cestnú, železničnú a pod.). Riadi proces použitia najvhodnejšej manipulačnej techniky a mechanizačných prostriedkov pri preklade tovaru. Orientuje sa v dokladoch zásielok prepravovaných lodnou dopravou a ďalšími druhmi dopravy. Pozná predpisy pre vodnú dopravu a obchod, pravidlá a postupy pre nakládku, vykládku a manipuláciu s prepravovaným tovarom v prístavoch. Vedie príslušnú dokumentáciu a evidenciu, sleduje a posudzuje vývojové trendy v oblasti lodnej dopravy, prepravy a prekládkových technológií. Spolupracuje s ďalšími prevádzkovými a obchodnými úsekmi organizácie a dispečermi lodnej dopravy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7015/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30)
Poznámka: Je výhodou mať prax na plavidle v akejkoľvek funkcii.

Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti dopravcu na vykonávanie verejnej vodnej dopravy podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 1)
Poznámka: Je výhodou ho mať.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3151
SK ISCO-08
3151002
ESCO
1863
SK NACE Rev. 2
H50
CPA 2015
H50
Príslušnosť k povolaniu
3151002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane poznania medzinárodných obchodných podmienok (Incoterms 2010).
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém spracovávania a vybavovania korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia na preklad tovaru v prístavoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Manipulačná technika a mechanizačné prostriedky na preklad tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane postupov skladovania nebezpečného tovaru v prístavoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy prepravných dokladov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Doklady tovaru prepravovaného lodnou dopravou.
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy tovaru v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy o prevádzke plavidiel na vodných cestách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Základný prehľad o zákone o vnútrozemskej plavbe a jeho vykonávacích predpisov, Dohovore o režime plavby na Dunaji (tzv. Belehradského dohovoru), Bratislavských dohodách, Budapeštianskom dohovore o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI), Európskej dohode o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN), Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) a Európskych pravidlách pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy dispečerského riadenia lodnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia vodnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy nakládky, vykládky a manipulácie s prepravovaným tovarom v prístavoch a nalodenia/vylodenia prepravovaných osôb
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Druhy kontajnerov, vnútorné rozmery a hmotnosti, zásady ukladania a upevňovania nákladu v kontajneroch, stohovanie. Pravidlá nakládky, vykládky a manipulácie s nebezpečným tovarom.
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
4
prepravné technológie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Technológie lodnej prepravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy dopravných a prepravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vnútrozemskej vodnej (nákladnej), cestnej (nákladnej), železničnej (nákladnej) a kombinovanej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravný zemepis - vodných ciest, železničnej a dopravnej siete
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Plavebný zemepis, železničná a cestná sieť SR.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokladoch tovaru prepravovaného lodnou dopravou
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba harmonogramu prekladných prác v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a posudzovanie vývojových trendov v oblasti lodnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie evidencie týkajúcej sa prekladu tovaru v lodnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie a odovzdávanie nákladu prepravovaného na plavidle
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Úzka komunikácia a spolupráca s dispečerom lodnej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
4
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri zabezpečovaní dohľadu nad dopravou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie mimoriadnych udalostí pri preklade tovaru v prístavoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s ďalšími prevádzkovými a obchodnými úsekmi organizácie a dispečermi lodnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia prepravných a prekladných činností v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie strojov a zariadení na preklad tovaru v prístavoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Navrhovanie optimálnych druhov manipulačnej techniky a mechanizačných prostriedkov na preklad tovaru v prístavoch.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.