Technik údržby plavidiel a zariadení

Technik údržby plavidiel a zariadeníTechnik údržby plavidiel a zariadení riadi, organizuje, koordinuje a zabezpečuje činnosti súvisiace s prevádzkou a údržbou plavidiel. Zabezpečuje prevádzkyschopnosť plavidiel. Zabezpečuje vykonávanie kontroly technického stavu plavidla, vrátane platnosti lodných dokladov. Kontroluje dodržiavanie príslušných technických noriem, technologických postupov a prevádzkových procesov v lodnej doprave. Spolupracuje s posádkou plavidiel, predovšetkým s lodným kapitánom, lodným strojníkom a s príslušnými zamestnancami opravárenských dielní a lodeníc. Spracováva plány údržby, opráv a revízií plavidiel a vedie príslušnú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7014/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTechnický špecialista pre údržbu plavidiel
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3151
SK ISCO-08
3151003
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
H50
CPA 2015
H50
Príslušnosť k povolaniu
3151003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Loď-loď a loď-breh.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy stavby lodí, lodných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Konštrukcia plavidiel – konštrukcia lodného telesa a jednotlivých zariadení plavidla.
Perspektíva: Aktuálna
4
výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy diagnostiky porúch strojov a zariadení plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
informačné systémy v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
jednotlivé časti plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Strojové, mechanické, elektrické a elektronické zariadenia plavidiel, ich druhy a funkcie.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy údržby, opráv a nastavovania strojových, mechanických, elektrických a elektronických zariadení plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy lodných dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy, princípy a technologické postupy prevádzky a údržby plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické predpisy v oblasti lodnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy kontroly v oblasti prevádzky a údržby plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy, údržby a opráv strojného vybavenia riečnych lodí
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie technických výkresov v strojárstve a elektrotechnike
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V norme ES-TRIN v platnom znení a STN (EN) týkajúcich sa zariadení a mechanizmov na plavidlách.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie plánov údržby, opráv a revízií plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola v oblasti prevádzky a údržby plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania technických noriem, technologických postupov a prevádzkových procesov v oblasti údržby plavidiel, koordinácie kontroly lodných dokladov a technického stavu plavidiel, ...
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola platnosti lodných dokladov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie údržby a opráv plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s posádkou plavidla, s technikom údržby lodnej dopravy a lodnými strojníkmi
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s posádkou plavidla, lodnými strojníkmi, mechanikmi a opravármi
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava plavidla a jeho zariadení na bezpečnú prevádzku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a organizovanie údržby a opráv plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie údržby, opráv a nastavovania strojových, mechanických, elektrických a elektronických zariadení plavidiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie kontroly technického stavu plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie dodávky náhradných dielov a súčastí plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie diagnostiky porúch strojov a zariadení plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.