Lodný kapitán

Lodný kapitánLodný kapitán samostatne vedie plavidlo s vlastným strojným pohonom na vnútrozemských vodných cestách SR a EÚ. Ako služobne najvyšší riadiaci pracovník z členov posádky plavidla zodpovedá za plavidlo, jeho bezpečnú a ekologickú prevádzku na vodných cestách, posádku, náklad a cestujúcich. Dáva pokyny ostatným členom posádky plavidla a dohliada na plnenie úloh, ktoré vykonávajú. Plánuje plavbu, pričom volí najlogickejšiu, najúspornejšiu a najekologickejšiu plavebnú trasu s cieľom doplaviť sa do miesta nakládky a vykládky nákladu, pričom zohľadní platné dopravné predpisy a dohodnutý súbor pravidiel, ktorý sa vzťahuje na vnútrozemskú plavbu. Pri prevádzke rozličných typov plavidiel uplatňuje vedomosti o stavbe plavidiel vnútrozemskej plavby a konštrukčných technológiách a má základné vedomosti o technických požiadavkách na plavidlá vnútrozemskej plavby. Naplánuje a zaisťuje bezpečné naloženie, uloženie, zabezpečenie, vyloženie nákladu a starostlivosť o náklad počas plavby. Je spôsobilý ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7013/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DESchiffsführer (lodný kapitán)
ENBoatmaster (lodný kapitán)
SKVnútroštátny lodný kapitán
SKLodný kapitán Európskej únie
Odporúčaná úroveň vzdelania
I
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30)
Poznámka: Lodný kapitán Európskej únie musí byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti – lodný kapitán Európskej únie (§ 30 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z.z.), vnútroštátny lodný kapitán musí byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti lodného kapitána.

Osobitné povolenie pri plavbe pomocou radaru podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na skvapalnený zemný plyn podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30 ods. 3)
Poznámka: Lodný kapitán musí byť držiteľom osobitného povolenia pri plavbe plavidlom používajúcim skvapalnený zemný plyn ako palivo.

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (§ 37)
Osvedčenie o osobitných znalostiach pre odborníka, ktorý na palube plavidla prepravuje nebezpečný tovar, podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) a podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 5b)
Poznámka: Pri vedení plavidiel prepravujúcich nebezpečné tovary.

Osobitné povolenie pri plavbe veľkých zostáv plavidiel podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Lodný kapitán Európskej únie musí byť držiteľom osobitného povolenia v prípade vedenia veľkých zostáv plavidiel.

Osobitné povolenie pri plavbe na vodných cestách so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu, podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Lodný kapitán Európskej únie musí byť držiteľom osobitného povolenia v prípade vedenia plavidla na vodných cestách so špecifickým rizikom, ktoré sú prepojené so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30 ods. 3)
Poznámka: Lodný kapitán Európskej únie môže byť na osobnej lodi aj držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti Európskej únie – odborník na prepravu cestujúcich v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa výberu.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: Pre vnútroštátneho lodného kapitána najmenej 90 dní plavby na lodi vnútrozemskej plavby najmenej vo funkcii vnútroštátny lodník; pre lodného kapitána Európskej únie najmenej 180 dní plavby vo funkcii kormidelník až 540 dní plavby bez uvedenia funkcie na plavidle;
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 381/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
ISCO-08
3152
SK ISCO-08
3152001
ESCO
1380
SK NACE Rev. 2
H50
CPA 2015
H50
Príslušnosť k povolaniu
3152001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia s posádkou plavidla, veliace pokyny, komunikácia s cestujúcimi.
Perspektíva: Aktuálna
3
predpisy v oblasti dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vedomosti o palubných zariadeniach na internú komunikáciu na lodi alebo na komunikáciu s terminálom, ako aj o (mobilnom) telefonickom, rádiovom, (satelitnom) televíznom a kamerovom systéme plavidla. Schopnosť používať (mobilný) telefonický systém plavidla, rádiový, (satelitný) televízny a kamerový systém plavidla. Vedomosti o zásadách prevádzky vnútrozemského systému AIS. Schopnosť využívať údaje vnútrozemského systému AIS na nadviazanie spojenia s iným plavidlom.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy stavby lodí, lodných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv lodí a lodnej techniky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy ošetrovania a údržby motorov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vykonávať každodennú údržbu hlavných motorov, pomocných strojných zariadení a kontrolných systémov. Lodník má vedomosti o postupoch, ktoré je potrebné dodržiavať pri údržbe a dobrej starostlivosti o strojovňu, hlavný motor, hlavné strojné zariadenia, pomocné zariadenia a kontrolné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o technickej dokumentácii a príručkách. Schopnosť zdokumentovať činnosti údržby.
Perspektíva: Aktuálna
3
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o navigačných pomôckach a prístrojoch, ako sú ukazovateľ kormidla, radar, zatáčkomer, ukazovateľ rýchlosti plavby. Všeobecné vedomosti o rádiových vlnách a vedomosti o zásadách prevádzky radaru, t.j. o rýchlosti šírenia rádiových vĺn, odraze rádiových vĺn, kľúčových parametroch navigačných radarových zariadení (rozsah prevádzkovej frekvencie, výkon prenosu, doba trvania impulzu, počet otáčok antény, vlastnosti antény, rozmery displeja a stupnice rozsahu, minimálny rozsah, radiálne rozlíšenie a rozlíšenie azimutu atď.), a o princípe fungovania zatáčkomerov a ich uplatňovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
predpisy o prevádzke plavidiel na vodných cestách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
informačné systémy v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
plavebný zemepis
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: 1. Vedomosti o najdôležitejších vnútroštátnych a medzinárodných vnútrozemských vodných cestách. 2. Vedomosti o hlavných prístavoch a termináloch v európskej sieti vnútrozemskej vodnej dopravy (IWT). 3. Vedomosti o vplyve inžinierskych stavieb, profilov vodných ciest a ochranných prác na plavbu. 4. Vedomosti o klasifikačných vlastnostiach riek, kanálov a vnútrozemských vodných ciest námorného charakteru; šírka dna, typ brehov, ochrana brehov, hladina vody, pohyb vody, zvislá a vodorovná výška mostov a hĺbka.
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy palubných, vyväzovacích a kotevných zariadení plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o zariadeniach, materiáloch a postupoch používaných na palube pri činnostiach uväzovania, odväzovania a vyťahovania (vlečenia).
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby vedenia plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o funkciách a typoch rôznych pohonných a kormidlových systémov. Schopnosť kormidlovať plavidlo pod dohľadom a podľa kormidelných povelov. Kormidlovať plavidlo podľa kormidelných povelov so zreteľom na vplyv vetra a prúdov.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy, údržby a opráv strojného vybavenia plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha strojných zariadení, vrátane čerpadiel, potrubných sietí, útorového a záťažového systému. Vedomosti o postupoch bezpečnej prevádzky a ovládania strojných zariadení v strojovni, záťažových priestorov a útoru. Schopnosť ovládať bezpečnostnú funkciu, obsluhovať strojné zariadenia v strojovni a vykonávať údržbu útorového a záťažového systému, vrátane: nahlasovania incidentov súvisiacich s činnosťami prepravy a schopnosť správne odmerať a nahlásiť hladiny nádrží.
Perspektíva: Aktuálna
3
štandardizované postupy v rámci činnosti člena posádky plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
jednotlivé časti plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o štrukturálnych prvkoch plavidla vzhľadom na dopravu rôznych typov nákladu a cestujúcich vrátane pozdĺžnej a priečnej štruktúry a lokálnych spevnení. Schopnosť pomenovať štrukturálne časti plavidla a opísať ich funkcie. Lodník má vedomosti o vodotesnej odolnosti plavidla.
Perspektíva: Aktuálna
3
predpisy ustanovujúce vydávanie a interpretáciu svetelných a zvukových signálov a monitorovanie navigačných svetiel pri manévroch plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o rôznych používaných systémoch riadenia dopravy, ako je denná a nočná signalizácia v plavebných komorách, hatiach a na mostoch.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy údržby, opráv a nastavovania strojových, mechanických, elektrických a elektronických zariadení plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o elektronických a elektrických systémoch a komponentoch. Vedomosti o jednosmernom a striedavom prúde. Schopnosť monitorovať a vyhodnocovať kontrolné prístroje. Vedomosti o magnetizme a rozdiele medzi prirodzeným a umelým magnetom. Vedomosti o elektrohydraulickom systéme.
Perspektíva: Aktuálna
3
jednotlivé časti lodných motorov, mechanizmov a zariadení plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o zásadách fungovania pohonného systému. Vedomosti o rôznych typoch motorov a o ich konštrukcii, výkonnosti a názvosloví. Vedomosti o hlavných a pomocných motoroch. Schopnosť vykonávať základné kontroly a zabezpečovať normálne fungovanie motorov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické predpisy v oblasti lodnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Norma ES-TRIN, STN.
Perspektíva: Aktuálna
3
pravidlá a postupy nakládky, vykládky a manipulácie s prepravovaným tovarom v prístavoch a nalodenia/vylodenia prepravovaných osôb
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o vplyve typov nákladu na plány uloženia nákladu a stability. Vedomosti o plánoch uloženia nákladu a stability. Schopnosť chápať plány uloženia nákladu. Schopnosť identifikovať označenie nebezpečného tovaru podľa Európskej dohody o medzinárodnej preprave nebezpečných tovarov po vnútrozemských vodných cestách (ADN).
Perspektíva: Aktuálna
3
mimoriadne situácie vo vodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o bezpečnostných predpisoch a kontrolných zoznamoch, ktoré je potrebné dodržiavať v nebezpečných a núdzových situáciách. Schopnosť rozpoznať nebezpečné situácie a reagovať na ne, ako aj uskutočňovať následné opatrenia podľa bezpečnostných predpisov. Schopnosť okamžite upozorniť velenie plavidla. Schopnosť používať osobné ochranné a záchranné prostriedky. Vedomosti o rôznych typoch núdzových situácií. Vedomosti o krokoch, ktoré je potrebné vykonať v prípade poplachu. Vedomosti o postupoch platných pre prípad nehody. Schopnosť konať v súlade s pokynmi a postupmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a pravidlá spájania vlečných a tlačných člnov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o zariadeniach, materiáloch a postupoch používaných pri činnostiach spájania.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: 1. Vedomosti o všeobecných zásadách prvej pomoci vrátane zhodnotenia štruktúry tela a telesných funkcií na palube plavidla po posúdení situácie. 2. Schopnosť zachovať si dobrý fyzický aj duševný stav a dodržať osobnú hygienu v prípade prvej pomoci. 3. Vedomosti o príslušných opatreniach v prípade nehôd podľa uznávaných najlepších postupov. 4. Schopnosť posúdiť potreby obetí a hrozby pre vlastnú bezpečnosť. 5. Schopnosť vykonať požadované opatrenia v núdzových situáciách vrátane: a) správnej polohy obete; b) použitia resuscitačných techník; c) zastavenia krvácania; d) použitia primeraných opatrení na zvládnutie prvotného šoku; e) použitia primeraných opatrení v prípade popálenín a obarenín, a to aj v prípade úrazov spôsobených elektrickým prúdom; f) záchrany a prevozu obete. 6. Schopnosť obviazať ranu a použiť materiály z lekárničky.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v dokladoch tovaru prepravovaného lodnou dopravou
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Predchádzať nehodám pri činnostiach, ktoré predstavujú riziko; vedieť používať osobné ochranné prostriedky; uplatňovať bezpečnostné pokyny pred vstupom do niektorých priestorov na plavidle (napr. do nákladových priestorov, kesónov, dvojitého trupu a pod.); vedieť hasiť požiar.
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola bezpečnosti posádky a prepravovaných osôb
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Organizovanie využívania záchranných prostriedkov na palube osobných lodí, uplatňovanie bezpečnostných pokynov a prijímanie potrebných opatrení na ochranu cestujúcich vo všeobecnosti, a najmä v prípade núdzových situácií (napr. pri evakuácii, poškodení, kolízií, nabehnutí na plytčinu, požiari, výbuchu alebo v iných situáciách, ktoré môžu byť príčinou vzniku paniky).
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrola pripravenosti plavidla na plavbu, protipožiarneho a záchranného vybavenia plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vydávanie a interpretácia svetelnej a zvukovej signalizácie v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrolovanie vodotesnosti na plavidle
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: S vlastníkom plavidla, inými dopravcami, prepravcami, v prístavoch v rôznych situáciách a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia s posádkou plavidla, lodnými strojníkmi, mechanikmi a opravármi
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
preberanie a odovzdávanie nákladu prepravovaného na plavidle
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie pomoci cestujúcim so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zväčša na osobných lodiach pri núdzových situáciách.
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie práce podľa kontrolného zoznamu na palube a v strojovni
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyväzovanie plavidiel, príprava kotiev a zaplietanie lán na plavidle
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluhovanie rádio-komunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Ovládanie zdvižných zariadení na palube plavidla.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie navigačných prístrojov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Používať navigačné prístroje (kompas, zátačkomer, ukazovateľ rýchlosti plavby).
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri zabezpečovaní dohľadu nad dopravou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie a obsluha malých plavidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha záchranného člnu na plavidle.
Perspektíva: Aktuálna
3
samostatné vedenie plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, údržba a kontrola palubných zariadení a kotevných mechanizmov plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Požívať kotvy a ovládať kotevné navijaky. Používať požadované zariadenia na palube plavidla (bitvy, navijaky) na uväzovanie a manévrovanie, vedieť spájať a rozpájať člny.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha palubných zariadení a kotevných mechanizmov plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie plavidla podľa radaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Prijať primerané opatrenia v súvislosti s plavbou pomocou radaru pred odplávaním, pripraviť začiatok cesty a používať navigačné radarové zariadenia a zatáčkomery na plavbu najmä za podmienok zníženej viditeľnosti - zapnúť, nastaviť a ovládať navigačné radarové zariadenia, ako sú vyladenie, hlasitosť, jas, zapnutie/pohotovostný režim, rozsah, a používať zatáčkomery vo vnútrozemskej vodnej plavbe, ako aj zabezpečiť ich správne používanie. Vyhodnocovať radarové zobrazenie a analyzovať informácie z radaru.
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie kotevných manévrov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie postupov pri plavbe cez plavebné komory a pod mostami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie a kontrola práce posádky plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.