Vodca plávajúceho stroja

Vodca plávajúceho strojaVodca plávajúceho stroja samostatne vedie a obsluhuje plávajúci stroj, riadi posádku plavidla a zodpovedá za bezpečnosť posádky plavidla počas jeho prevádzky, a to na vnútrozemskej vodnej ceste v Slovenskej republike, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu. Vedie predpísanú dokumentáciu o prevádzke plávajúceho stroja.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7010/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
?
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30)
Poznámka: Podľa § 30 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z.z.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: Najmenej 180 dní plavby na plavidle, z toho najmenej 90 dní plavby na plávajúcom stroji najmenej vo funkcii Vnútroštátny pomocný lodník.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla
Poznámka: § 6 vyhlášky č. 423/2021 Z.z.
ISCO-08
3152
SK ISCO-08
3152004
ESCO
1379
SK NACE Rev. 2
H50
CPA 2015
H50
Príslušnosť k povolaniu
3152004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vysielacie, telekomunikačné, rádiokomunikačné a ďalšie spojovacie zariadenia a systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
navigačné prístroje
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
predpisy o prevádzke plavidiel na vodných cestách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Plavebné právo a strojové zariadenia lodí v zmysle vyhlášky MDV SR č. 423/2021 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
2
informačné systémy v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy monitorovnia navigačných svetiel a iných znakov používaných pri plavbe a bagrovacích prácach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pravidlá bezpečnej prevádzky plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pravidlá pre vydávanie a interpretáciu vizuálnych a sluchových signálov v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby obsluhy palubných zariadení, kotevných a bagrovacích zariadení plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby obsluhy technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby vedenia plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
2
štandardizované postupy v rámci činnosti člena posádky plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
predpisy ustanovujúce vydávanie a interpretáciu svetelných a zvukových signálov a monitorovanie navigačných svetiel pri manévroch plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
mimoriadne situácie vo vodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedomosti o bezpečnostných predpisoch, ktoré je potrebné dodržiavať v nebezpečných a núdzových situáciách. Schopnosť rozpoznať nebezpečné situácie a reagovať na ne, ako aj uskutočňovať následné opatrenia podľa bezpečnostných predpisov. Schopnosť používať osobné ochranné a záchranné prostriedky. Vedomosti o rôznych typoch núdzových situácií. Vedomosti o krokoch, ktoré je potrebné vykonať v prípade plavebnej nehody.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
monitorovanie navigačných svetiel a iných znakov používaných pri plavbe a bagrovacích prácach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vydávanie a interpretácia svetelnej a zvukovej signalizácie v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie predpísanej dokumentácie o prevádzke plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
uplatňovanie zásad a techník profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Schopnosť komunikovať pomocou palubných komunikačných systémov a ručných signálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
2
komunikácia s posádkou plavidla, lodnými strojníkmi, mechanikmi a opravármi
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava plavidla a jeho zariadení na bezpečnú prevádzku
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Príprava plánu práce, príprava mechanizmov na plávajúcom stroji a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
vyväzovanie plavidiel, príprava kotiev a zaplietanie lán na plavidle
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
používanie informačných systémov v lodnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri prevádzke plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie bezpečných pracovných postupov pri obsluhe a prevádzke strojného zariadenia (plávajúceho stroja).
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri zabezpečovaní dohľadu nad dopravou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
samostatné vedenie plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha palubných zariadení a kotevných mechanizmov plavidla na vodnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vykonávanie kotevných manévrov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
riadenie a kontrola práce posádky plavidla
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky lodnej dopravy (lode, člny...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.