Administratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave

Administratívny pracovník v mestskej hromadnej dopraveAdministratívny pracovník v mestskej hromadnej doprave vykonáva, resp. zabezpečuje rôznorodé kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické, archivačné, administratívno-technické, alebo prevádzkovo manipulačné práce pri zabezpečení prevádzky mestskej hromadnej dopravy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7007/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKAdministratívny pracovník v doprave a logistike
SKAdministratívny zamestnanec
SKAdministratívno-technický pracovník
SKReferent
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4323
SK ISCO-08
4323003
ESCO
1791
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
4323003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy spracovania mzdových častí kolektívnej zmluvy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s archívmi a registratúrou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cestovných poriadkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
cestná doprava
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb v mestskej hromadnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: a dopravy na dráhach
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie denných operatívnych plánov prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na inventarizácii/inventúre majetku príslušného oddelenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na hodnotení kvality a efektívnosti spojov v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: v spojoch MHD – autobusových, trolejbusových, električkových spojoch
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri inventúrach fyzického stavu zásob hotovosti v tuzemskej a zahraničnej mene, cenných papierov a zúčtovateľných listín a ich porovnaní s účtovným stavom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
triedenie, ukladanie a zaraďovanie písomností do dosiek, šanónov a pod.
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie a rozborov dopravných nehôd, zabezpečenie likvidácie vzniknutých škôd s poisťovňami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie o riadení oblasti rozvoja cestnej dopravy, cenotvorby a zmluvných vzťahov dopravného podniku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyplňovanie a vedenie predpísanej dokumentácie, evidencie a výkazov o cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie dopravy a prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vypĺňanie a vedenie záznamov o prevádzke autobusov, trolejbusov a električiek, obstarávanie a kompletizácia dopravných dokumentov a iných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií na vykonané prepravy vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie pravidelných školení a lekárskych prehliadok vodičov vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie problémov v prevádzke mestskej hromadnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s internými a externými dopravcami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie systému 5G siete pri administratívnej práci
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha pracovísk dispečerskej, operatívnej a služobnej siete
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na tvorbe cestovných poriadkov vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.