Hlavný projektový manažér

Hlavný projektový manažérHlavný projektový manažér riadi prípravu a realizáciu projektov. Koordinuje činnosť podriadených projektových manažérov. Zodpovedá za dodržanie vecného a časového harmonogramu projektu, legislatívnych predpisov v rámci prípravy a realizácie, ako aj za dodržiavanie rozpočtových nákladov. Sumarizuje a predkladá záverečnú správu, resp. vyhodnotenie realizovaného projektu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6902/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKProjektový manažér
ENHead of project manager
ENSenior project manager
ENProgram/Project manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Poznámka: Priemyselný certifikát (CAPM, PMP, Prince, atď.) Certifikát riadenia projektov Prince 2 (obnovovanie certifikátu riadenia projektov v časovom horizonte 5 rokov).
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: Prax sa odporúča na nižšom stupni projektového riadenia. Pre veľké projekty, časovo nad 2 roky, alebo projekty s hodnotou nad 10 miliónov eur, prax 60 mesiacov a viac vo výkone projekt manažmentu.
ISCO-08
1213
SK ISCO-08
1213004
ESCO
61
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
1213004

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
typy profesnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modely riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí.
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
manažment malého a stredného podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment veľkého podniku/spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Všeobecné vedomosti o manažovaní veľkých ekonomických subjektov (1000 a viac zamestnancov).
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória organizácie a riadenia tímov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálne spracovanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy využívania business process management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy v oblasti prípravy plánu projektu, vrátane plánu aktivít, financií, riadenia rizík, zdrojov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie koncepcie riadenia interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie cieľov, finančných prostriedkov a časového priestoru pre projekty ESF, vrátane harmonogramov výberových konaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba rozpočtových častí projektov s väzbou na finančné, technické a ekologické limity
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava správ a dokumentov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie finančnej agendy projektov ESF
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, koordinácia, prideľovanie prác a kontrola výsledkov práce počas realizácie projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie manažmentu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
realizácia manažmentu zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie nezhody v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie záznamov v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia všetkých projektov v portfóliu (alebo programe) projektov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti/prevádzkového úseku, optimalizácia výrobného procesu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.