Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Hlavný projektový manažér

Hlavný projektový manažérHlavný projektový manažér riadi prípravu a realizáciu projektov. Koordinuje činnosť podriadených projektových manažérov. Zodpovedá za dodržanie vecného a časového harmonogramu projektu, legislatívnych predpisov v rámci prípravy a realizácie, ako aj za dodržiavanie rozpočtových nákladov. Sumarizuje a predkladá záverečnú správu, resp. vyhodnotenie realizovaného projektu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6902/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENHead of project manager
ENProgram/Project manager
ENSenior project manager
SKProjektový manažér
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Poznámka: Priemyselný certifikát (CAPM, PMP, Prince, atď.) Certifikát riadenia projektov Prince 2 (obnovovanie certifikátu riadenia projektov v časovom horizonte 5 rokov).
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: Prax sa odporúča na nižšom stupni projektového riadenia. Pre veľké projekty, časovo nad 2 roky, alebo projekty s hodnotou nad 10 miliónov eur, prax 60 mesiacov a viac vo výkone projekt manažmentu.
ISCO-08
1213
SK ISCO-08
1213004
ESCO
61
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
1213004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
typy profesnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modely riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí.
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
5
manažment malého a stredného podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment veľkého podniku/spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Všeobecné vedomosti o manažovaní veľkých ekonomických subjektov (1000 a viac zamestnancov).
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
teória organizácie a riadenia tímov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy projektovej logiky a fázy projektového cyklu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálne spracovanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Elektronizácia dokumentov
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy využívania business process management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy v oblasti prípravy plánu projektu, vrátane plánu aktivít, financií, riadenia rizík, zdrojov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a výber pracovníkov, prostriedkov a dodávateľov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
plánovanie koncepcie riadenia interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie cieľov, finančných prostriedkov a časového priestoru pre projekty ESF, vrátane harmonogramov výberových konaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
implementovanie diaľkového dohľadu s využitím umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
tvorba rozpočtových častí projektov s väzbou na finančné, technické a ekologické limity
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
analýza požiadaviek zákazníka, prezentácia projektu zákazníkom a komunikácia so zákazníkom o projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava správ a dokumentov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
vedenie finančnej agendy projektov ESF
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
6
riadenie cieľov a finálnych, prípadne čiastkových výstupov interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, koordinácia, prideľovanie prác a kontrola výsledkov práce počas realizácie projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
7
zavádzanie manažmentu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
realizácia manažmentu zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie nezhody v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie záznamov v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia všetkých projektov v portfóliu (alebo programe) projektov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti/prevádzkového úseku, optimalizácia výrobného procesu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.