Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti investíciíRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti investícií participuje na stratégii rozvoja organizácie, tvorbe plánov investícií a investičných zámerov organizácie. Metodicky riadi a kontroluje proces výberu, schvaľovania a realizácie investícií organizácie. Vedie, motivuje, hodnotí a kontroluje tím špecialistov oddelenia investícií....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6896/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKInvestičný manažér
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1213
SK ISCO-08
1213003
ESCO
803
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
1213003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy identifikácie rizika, analýzy rizika a jeho následkov, riadenia reakcií na riziko, vrátane monitoringu rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Investičný manažment: význam investícií a ich členenie, zdroje financovania investícií, postupy plánovania investícií, metódy, techniky a etapy vyhodnocovania efektívnosti investícií a projektov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategický manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania a aplikácie koncepčných a strategických zámerov a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy vyhodnocovania aktivít zamestnancov vykonávaných pri práci mimo kanceláriu (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti realizácie investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy v oblasti investícií: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby analýz ekonomickej výhodnosti investícií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej činnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Súvisiacich s realizáciou investičného celku.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodických postupov v oblasti investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba smerníc, noriem, predpisov súvisiacich s realizáciou investičných celkov. Vypracovávanie zásad a metodických predpisov v procese investičnej výstavby. Nastavovanie cyklu obnovovania investícií, prípadne vyradenia a predaja nepotrebných investičných celkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava investičného plánu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie podkladov na návrh ročných a strednodobých investičných plánov organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov koncepcií a plánov investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola procesu výberu, schvaľovanie a realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia, analýzy, plány, vyhodnocovanie, schvaľovanie a povoľovanie realizácie investičných celkov. Kontrola záverečnej správy súvisiacej s realizáciou investičného celku.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vyhodnocovanie realizácie investičného celku a návrh nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola vyhodnocovania efektívnosti investícií v rámci stanoveného rozpočtu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Z pohľadu ekonomického, technicko-technologického, finančnej stability, dopadu na životné prostredie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické vyhodnocovanie úspešnosti investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia potrieb organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri riešení financovania investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spolupráca s finančnými inštitúciami, finančným riaditeľom v oblasti riešenia a určenia financovania investičného celku.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. s oddeleniami stratégie, financií, prevádzky, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie vzniknutých nezrovnalostí, konfliktov súvisiacich s realizáciou investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu špecialistov pre investície
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie projektového tímu pri príprave a realizácii investícií a investičných celkov v záujme plnenia strategického plánu organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia investičných celkov v portfóliu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie kontroly kvality pri realizácii investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prípravy realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V zmysle schválených kontraktov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.