Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)

Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia)Špecialista riadenia zmien (krízového riadenia) sa zameriava na nastavenie efektívneho využívania ľudského a pracovného kapitálu s cieľom dosahovania finančných a strategických cieľov organizácie v období jej významných zmien. Metodicky pripravuje projekty zmien a ich realizáciu, pričom vychádza z komplexnej analýzy interného a externého prostredia spolupráce s odborníkmi na výrobné procesy a technológie v organizácii. Úzko spolupracuje s rozhodujúcimi útvarmi organizácie a s odborníkmi na výrobné procesy a technológie. Tiež koordinuje externých poradcov v súlade s dosahovaním plynulých procesov na uskutočnenie zmien a ich vnútornej akceptácie. Okrem navrhovania a uskutočňovania nevyhnutných zmien v organizácii systematicky sleduje jej vnútorné prostredie (spokojnosť a potreby zamestnancov, využívanie zdrojov, prevádzkovo-technologické riziká a iné) a vonkajšie prostredie (konkurencia, ekonomické faktory, inovácie, trendy a riziká)....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6895/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENOrganizational change management specialist
ENCrisis management specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizácia na vykonávanie hodnotenia rizika, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačnú a poradenskú činnosť v určených oblastiach podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14)
Poznámka: Autorizácia je nutná iba v prípade riešenia negatívneho vplyvu na oblasti mimo hranice organizácie - napríklad SEVESO II.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Jedná sa o prierezovú pozíciu, na ktorej sú dôležité znalosti a zručnosti z oblasti firemnej stratégie, personálneho manažmentu, finančného manažmentu, ako aj orientácia v kľúčových oblastiach v rámci prevádzkových činností - marketing, predaj, IT, zákaznícky servis, analýza trhu.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422003
ESCO
995
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
2422003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy výrobných programov vo výrobnom podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické procesy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modely riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment malého a stredného podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikačné nástroje a argumentácia pri presadzovaní projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy analýzy využitia ľudských zdrojov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy strategického plánovania, dlhodobé koncepcie a plány v oblasti ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
public relation
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby prieskumu trhu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
činnosť a fungovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby krízového plánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a prvky krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava akcií a činov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov modelov riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie stratégie konkurencieschopnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a ovplyvňovanie interpersonálnych vzťahov a interná komunikácia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza interných a externých rizík organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interná komunikácia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie presvedčovacích taktík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov automatizácie a prvkov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie firemnej kultúry
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a operatívne riadenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodická pomoc pri riadení zmeny alebo riešení krízy v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie manažmentu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie princípov riadenia procesov v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia manažmentu zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment procesu návrhu a vývoja v oblasti riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie nezhody v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie záznamov v oblasti manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia prípravy a tvorby interných metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a koordinácia zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie manažmentu kontroly pri realizácii zmien v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.