Špecialista v oblasti investícií

Špecialista v oblasti investíciíŠpecialista v oblasti investícií zabezpečuje prípravu a realizáciu investícií organizácie v zmysle schválených kontraktov a interných predpisov. Podieľa sa na analýzach investičných príležitostí organizácie, vypracováva investičné projekty a zámery, zabezpečuje ich schvaľovanie a koordinuje ich realizáciu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6892/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422001
ESCO
999
SK NACE Rev. 2
M70
CPA 2015
M70
Príslušnosť k povolaniu
2422001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady morálneho kódexu a mlčanlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy identifikácie rizika, analýzy rizika a jeho následkov, riadenia reakcií na riziko, vrátane monitoringu rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Investičný manažment: význam investícií a ich členenie, zdroje financovania investícií, postupy plánovania investícií, metódy, techniky a etapy vyhodnocovania efektívnosti investícií a projektov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategický manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania a aplikácie koncepčných a strategických zámerov a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti realizácie investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a základné pojmy v oblasti investícií: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby analýz ekonomickej výhodnosti investícií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej činnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava investičného plánu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov koncepcií a plánov investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vyhodnocovanie realizácie investičného celku a návrh nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sledovanie investície a hodnotenie dosahovaných výsledkov. Posudzovanie a vyhodnocovanie stanoveného rozpočtu, času, funkčnosti s reálnym stavom investičného celku.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola kvality pri realizácii vybraných investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické vyhodnocovanie úspešnosti investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie ekonomických rozborov a analýz podľa potrieb organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti investícií projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza situácie organizácie súvisiacej s plánovanou investíciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Určenie rozsahu investícií, investičného horizontu, vzťahu k riziku a požadovaného výnosu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza súčasných/budúcich investičných príležitostí organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia podnikateľských príležitostí, spracovanie predbežnej technicko-ekonomickej štúdie a pod. Vyhodnocovanie investičnej príležitosti efektívnosti investícií v rámci stanoveného rozpočtu (z pohľadu ekonomického, technicko-technologického, finančnej stability, dopadu na životné prostredie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia potrieb organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia investičných potrieb, technických riešení a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri riešení financovania investičného celku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre tvorbu finančného plánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri riešení financovania investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie investičného projektu, vrátane kontrahovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výber investičných nástrojov a voľba investičnej stratégie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s realizáciou investičného celku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie mesačných prehľadov o vecnom a finančnom plnení jednotlivých investičných projektoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov pre evidenciu súvisiacu so správou majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zaradenie/vyradenie majetku organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie projektovej dokumentácie v oblasti investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava dokumentácie súvisiacej so získaním externého dodávateľa pri realizácii investícií – podklady na výberové konania, dohadovanie a uzatváranie obchodných zmlúv a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie záverečnej správy súvisiacej s realizáciou investičného celku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Technický stav investície, finančné plnenie, hodnotenie dodávateľa a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. s oddeleniami stratégie, financií, prevádzky, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a operatívne riadenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a riadenie povoľovacieho procesu v oblasti investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava štúdie dopadu, žiadosti o povolenie na realizáciu investičného celku a pod. Koordinácia činností pri správnom územnom a stavebnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia činností súvisiacich s realizáciou investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Koordinácia a kontrola zrealizovaných činností interných a externých subdodávateľov. Vyjednávanie s účastníkmi a zmluvné zabezpečenie komplexného interného/externého projektu.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.