Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu

Riadiaci pracovník (manažér) pre stratégiuRiadiaci pracovník (manažér) pre stratégiu zodpovedá za určenie strategických cieľov a spôsoby ich dosiahnutia, alokáciu zdrojov nevyhnutných pre ich uskutočnenie na základe vízií, poslaní a cieľov organizácie. Definuje jednotný, súhrnný a integrovaný plán, ktorým sa zabezpečí dosiahnutie základných cieľov organizácie. Je plne zodpovedný za formulovanie stratégie a spoluzodpovedný s ostatnými členmi vedenia za implementáciu tejto stratégie. Podieľa sa na jej hodnotení a kontrole. Vypracováva strategické analýzy a nápravné opatrenia pri zistených nedostatkoch....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
6888/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ pre rozvoj a stratégiu
SKVedúci útvaru pre obchodné stratégie
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1213
SK ISCO-08
1213001
ESCO
53
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
1213001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
znalosť základných štandardov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy identifikácie rizika, analýzy rizika a jeho následkov, riadenia reakcií na riziko, vrátane monitoringu rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrované systémy riadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategický manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Proces strategického riadenia, druhy analýz a stratégií, metódy a postupy hodnotenia a kontroly plnenia stratégie, úrovne strategického manažmentu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémové inžinierstvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania a aplikácie koncepčných a strategických zámerov a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby inovačnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy a štruktúra expertných systémoch založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy prípravy plánov a prognóz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné portfólio spoločnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podnikové plánovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integračné stratégie a plány
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavovanie prognóz vývoja ekonomických ukazovateľov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vedecko-technickej stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia stratégie do praxe
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovplyvňovanie podnikových procesov v záujme dosiahnutia stanovených cieľov organizácie. Návrh a realizácia nových opatrení na základe spätnej väzby z hodnotenia a kontroly plnenia stratégie.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba personálnej stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba vhodného organizačného rámca, štruktúry, kultúry a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Určenie portfólia výrobkov a služieb, trhov, distribúcie, predaja, propagácie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a implementácia nástrojov na podporu strategického riadenia organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane analýzy, výberu a implementácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba výrobnej stratégie a investičných plánov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Určenie veľkosti a umiestnenia výrobnej/prevádzkovej kapacity, zosúladenie výroby, voľby výrobných/prevádzkových kapacít a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba vízie, poslania a strategických cieľov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia strednodobých a dlhodobých priorít a cieľov organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba finančnej stratégie
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Tvorba stratégie financovania, akvizičnej stratégie, dividendovej politiky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie a formulácia podnikovej stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie a kontrola plnenia stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola stanovených cieľov a kritérií, meranie skutočného plnenia, porovnávanie skutočného plnenia s určenými cieľmi a kritériami (napr. na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti). Vyhodnocovanie spätnej väzby z implementácie stratégie.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a vyhodnocovanie strategických analýz organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýza externého (monitoring a predvídanie správania sa konkurentov, hodnotenie atraktívnosti odvetvia, prognózovanie vývoja externého prostredia a pod.) a interného (identifikácia schopnosti podniku – silné stránky, konkurenčné výhody zdroje a pod.) prostredia organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
formulácia a vyhodnocovanie stratégie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie výrobkového podnikového portfólia, vrátane návrhu strategických opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia súčasnej podnikovej stratégie, aplikácia portfóliovej analýzy, hodnotenie strategických parametrov (napr. v oblasti atraktívnosti odvetví, hodnotenia sily, výkonu podnikateľskej jednotky, strategický súlad).
Perspektíva: Aktuálna
7
definovanie/dizajnovanie stratégie prepojení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na štatistické zisťovania a analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti stratégie.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Štatistický úrad SR, relevantné ministerstvá, regulačné úrady, podnikateľské zväzy, cechy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie nástrojov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie expertných systémov založených na umelej inteligencii
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
7
vedenie tímu špecialistov pre stratégiu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie projektového tímu pri príprave a realizácii stratégie v záujme plnenia strategického plánu organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.