Vodič údržby na cestnej infraštruktúre

Vodič údržby na cestnej infraštruktúreVodič údržby na cestnej infraštruktúre predovšetkým vedie nákladné vozidlá a obsluhuje pracovné stroje pri výkone údržby cestnej infraštruktúry. Vykonáva činnosti spojené s vedením nákladných vozidiel, špeciálnych mechanizmov a obsluhou drobnej mechanizácie ako aj činnosti spojené s ich bežnou údržbou. Obsluhu týchto mechanizmov a ručného náradia vykonáva na účely údržby cestnej infraštruktúry.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
6884/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPracovník (zamestnanec) cestnej údržby
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča a Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 86 až 89)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8332
SK ISCO-08
8332003
ESCO
2829
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
8332003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy a údržby strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby obsluhy a údržby pracovných strojov a iných mechanizmov ako napr. traktorový nosič náradia, pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom, mobilný žeriav, motorový vozík, rýpadlo, nakladací a vykladací stroj, ručná fréza, snehová fréza, motorová reťazová píla a iné.
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia vozidiel, strojov a mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Návody na obsluhu a údržbu strojov a zariadení určených na údržbu pozemných komunikácií.
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné postupy údržby pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby údržby pozemných komunikácií na zabezpečenie ich prevádzkyschopného a technicky vyhovujúceho stavu. Spôsoby zabezpečovania zjazdnosti vozoviek. Pracovné postupy údržby vozoviek, dopravných značení a bezpečnostných zariadení, cestného telesa a objektov pozemných komunikácií, zimnej údržby, údržby zelene a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Riešenie označovania pracovných miest na pozemných komunikáciách z dôvodu výkonu plánovanej údržby, rekonštrukcie, resp. inej stavebnej činnosti v telese cesty alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy prepravy nákladov a činností s tým súvisiacich, požiadavky na uloženie a upevnenie nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby vedenia a údržby nákladných a špeciálnych vozidiel na údržbu pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby vedenia a údržby nákladných vozidiel a špeciálnych vozidiel ako napr. univerzálny nosič náradia, zametacie vozidlo, pracovná plošina, sypač, odťahové vozidlo, fekálny automobil, vozidlo na zber komunálneho odpadu a iné.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy umelej inteligencie pri prevádzke dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii vozidiel, strojov a mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vypĺňanie denných záznamov o výkone vozidla a pracovného stroja, vypĺňanie denných záznamov o výkone práce
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba a bežné opravy špeciálneho nákladného motorového vozidla a jeho nadstavby - technologických zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Údržba vozoviek, dopravných značení a bezpečnostných zariadení, cestného telesa a objektov pozemných komunikácií, zimná údržba, údržba zelene a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie, nastavovanie a údržba strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola mechanizmu pred výjazdom, počas jazdy a po jeho odstavení podľa technickej dokumentácie výrobcu. Identifikácia porúch a nastavovanie potrebných parametrov podľa návodu na údržbu a obsluhu strojov a zariadení využívaných pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov, špeciálnych mechanizmov a drobnej mechanizácie na údržbu pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha mechanizmov určených na údržbu pozemných komunikácií ako napr. traktorový nosič náradia, pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom, mobilný žeriav, motorový vozík, rýpadlo, nakladací a vykladací stroj, ručná fréza, snehová fréza, motorová reťazová píla a iné.
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie nákladných a špeciálnych automobilov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedenie a bežná údržba nákladných a špeciálnych vozidiel na údržbu pozemných komunikácií.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.