Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technický pracovník cestnej infraštruktúry

Technický pracovník cestnej infraštruktúryTechnický pracovník cestnej infraštruktúry koordinuje a zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a opravy cestnej infraštruktúry. Zabezpečuje jej prevádzkovú spôsobilosť, sleduje, kontroluje, posudzuje realizáciu dodávateľských prác a priebežne vyhodnocuje stav plánovaných prác. Pripomienkuje investičné zámery a projektovú dokumentáciu v cestnej infraštruktúre z hľadiska jej budúcej správy, prevádzky a údržby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
6882/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOdborný referent správy / údržby / prevádzky prvkov cestnej infraštruktúry
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119005
ESCO
1176
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
3119005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém spracovávania a vybavovania korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej premávky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravné stavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Cesty, mosty, tunely a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Internet vecí (IoT) v stavebníctve
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné vlastnosti stavebných materiálov, spôsoby ich prípravy a použitia pri oprave pozemných komunikácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy konštrukcie pozemných komunikácií a dopravných stavieb
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy v oblasti správy, prevádzky, údržby a opráv cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby správy, prevádzky, údržby a opráv pozemných komunikácií na zabezpečenie ich prevádzkyschopného a technicky vyhovujúceho stavu. Spôsoby zabezpečovania zjazdnosti vozoviek a pracovné postupy údržby a opráv pozemných komunikácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy dopravného značenia
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy v oblasti realizácie vodorovného a zvislého dopravného značenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby použitia dopravných značiek a dopravných zariadení pri označovaní pracovných miest na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Riešenie označovania pracovných miest na pozemných komunikáciách z dôvodu výkonu plánovanej údržby, rekonštrukcie, resp. inej stavebnej činnosti v telese cesty alebo v jej bezprostrednej blízkosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Uzávierok ciest, dopravných nehôd a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebná dokumentácia cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Dokumentácia skutočného realizovania stavby.
Perspektíva: Aktuálna
4
stavebná dokumentácia na vykonávanie údržby pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické a technicko-kvalitatívne podmienky na vykonávanie prehliadok, údržby a opráv pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická a prevádzková dokumentácia zariadení pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebnej, technickej a prevádzkovej dokumentácii zariadení pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie materiálnej a technickej pripravenosti na riadny výkon údržby a opráv cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola výkonu a kvality dodávateľských služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie žiadostí nadmernej a nadrozmernej prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Posudzovanie žiadostí o NNP z hľadiska šírky, výšky a obmedzení na trase NNP, prípadne určovanie podmienok prepravy v závislosti od momentálnych okolností a stavu cesty na požadovanej trase.
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon dozoru údržby a opráv pozemných komunikácií vykonávaných zhotoviteľom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie prehliadok ciest, mostov, tunelov a ich súčastí
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola zjazdnosti pozemných komunikácií, kontrola dopravného značenia, bezpečnostného zariadenia a vybavenia, kontrola technického stavu pozemných komunikácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vybavovanie korešpondencie súvisiacej so správou pozemných komunikácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie o činnostiach na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedenie prevádzkových záznamov o výkone prehliadok, údržby a opravách pozemných komunikácií, vedenie denných záznamov o výkone práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na výber zhotoviteľa údržby a opráv pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
súčinnosť a spolupráca s organizačnými zložkami správneho orgánu, policajného zboru, zložkami integrovaného záchranného systému v rámci správy/údržby cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov údržby a opráv pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach na pozemných komunikáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pri uzávierkach ciest, dopravných nehodách a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie správy, prevádzky, údržby a opráv pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Internet vecí (IoT) v stavebníctve
4
zabezpečovanie sčítania cestnej dopravy na diaľniciach a cestách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.