Operátor v cestnej infraštruktúre

Operátor v cestnej infraštruktúreOperátor v cestnej infraštruktúre riadi a obsluhuje informačný a riadiaci systém pozemných komunikácií. Zabezpečuje dohľad spravovaného úseku pozemných komunikácií, kontroluje prevádzkovú spôsobilosť dopravných systémov, technológií tunelových objektov a v rámci dopravno-informačného systému sústreďuje, spracováva a vyhodnocuje informácie. Vedie operatívnu evidenciu a dopravnú dokumentáciu v rámci prideleného úseku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
6881/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKAdministratívno-technický pracovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119032
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
H49,H52
CPA 2015
H49,H52
Príslušnosť k povolaniu
3119032

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy a základné pojmy v oblasti informačného systému
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Informačný systém v pôsobnosti rezortu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Interné predpisy upravujúce informačný systém, činnosti a povinnosti operátora.
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy v oblasti dopravy a prepravy, pravidlá signalizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
modely a diagramy z oblasti meteorológie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy kamerových systémov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické vybavenie tunela
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Princípy fungovania a používania technologického vybavenia tunela (monitorovacie systémy, zariadenia núdzového volania, detekcia požiaru, rádiové spojenie, reproduktory, osvetlenie, vetranie, odsávanie dymu a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostná dokumentácia tunela
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Poriadok mimoriadneho a havarijného stavu. Operátorské riadenie tunela.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania a používania informačného a riadiaceho systému pozemných komunikácií (IRS)
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kamerový dohľad, stanice tiesňového volania, meteozariadenia, sčítače dopravy, premenné dopravné značenie a iné.
Perspektíva: Aktuálna
4
manuál operátora v cestnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Návod na prevádzku centrálneho riadiaceho systému pozemných komunikácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné technológie v cestnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby zabezpečovania príjmu, vyhodnocovania a realizácie odozvy na tiesňové volanie koordinačnými strediskami a operačnými strediskami tiesňového volania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie dohľadu spravovaného úseku pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Overovanie kvality snímaného obrazu, obsluha diaľkovo ovládaných kamier, prepínanie kamier pre rôzne udalosti. Sledovanie výstupov meteozariadení a stavu počasia, následná spolupráca s dispečermi prevádzky cestnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na monitoringu dopravnej nehodovosti v cestnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch informačného a riadiaceho systému pozemných komunikácií (IRS)
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vizuálna kontrola funkčnosti IRS. Kooperácia s pracovníkmi technickej údržby pri výkone opravy, resp. pri výkone údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba analýz v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie operátorského pracoviska v cestnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Evidencia priebehu služby, evidencia incidentov, porúch technologického vybavenia, operatívne karty operátorov.
Perspektíva: Aktuálna
4
telefonická komunikácia, práca s informáciami v oblasti cestnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zhromažďovanie informácií z externého a interného prostredia, ich následné spracovanie, vyhodnotenie a ďalšie nakladanie v zmysle dohodnutých pracovných postupov. Poskytovanie informácií o zjazdnosti pozemných komunikácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca a súčinnosť so zložkami integrovaného záchranného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha informačného a riadiaceho systému pozemných komunikácií (IRS)
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Výstupy meteozariadení, sčítačov dopravy. Zmena prevádzkových stavov, resp. zmena symbolov na premenných značeniach. Obsluha svetelnej signalizácie upozornenia. Komunikácia prostredníctvom staníc tiesňového volania.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha riadiaceho panelu operátorského pracoviska v cestnej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vizualizácia spravovaného úseku pozemných komunikácií. Práca s jednotlivými klientskými stanicami pre systém videodohľadu, systém EPS, systém detekcie prepráv ADR, systém tiesňového volania, systém tunelového rozhlasu.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.