Knižničný manipulant

Knižničný manipulantKnižničný manipulant vykonáva manuálne práce súvisiace so zabezpečovaním činnosti všetkých typov knižníc. Vykonáva pomocnú, manipulačnú a dislokačnú prácu s knižničným fondom, vrátane jeho operatívnej ochrany. Zakladá do regálov a vyberá z regálov dokumenty, reorganizuje knihy na policiach, zabezpečuje ich čistenie a presuny. Vykonáva očistu regálov a údržbu knižničných zariadení. Prenáša bremená, vykonáva manipulačné práce pri príprave priestorov na knižničnú prevádzku, kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia, expozície, výstavy a ďalšie aktivity knižnice. Pomáha knihovníkom pri každodenných činnostiach knižnice. Asistuje používateľom pri hľadaní požadovaných materiálov a kontroluje knižničné fondy. Podľa potreby zabezpečuje výkon reprografických služieb.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64430/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENLibrary attendant
SKPomocný pracovník knižnice
Odporúčaná úroveň vzdelania
D
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
244
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
9333
SK ISCO-08
9333005
ESCO
1869
SK NACE Rev. 2
N82,R91
CPA 2015
N82,R91
Príslušnosť k povolaniu
9333005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby aplikácie digitálnych technológií pri budovaní a sprístupňovaní zbierok artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
2
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady, postupy a metódy budovania, odbornej správy, revízie a ochrany knižničných fondov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
inštitucionálne prostredie, poslanie, zameranie a stratégia knižnice, resp. informačného pracoviska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
automatizovaný knižnično-informačný systém v relevantných moduloch
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
informačné procesy knižnice, resp. informačného pracoviska
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
podmienky ukladania a skladovania dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základná orientácia v podmienkach manipulácie, ukladania, skladovania a ošetrovania kníh a dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
2
právne predpisy a základné pojmy v oblasti knihovníctva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
princípy reprografických zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základná orientácia vo funkcionalitách reprografických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
overovanie prítomnosti dokumentu v knižničnom fonde
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
rozraďovanie dokumentov podľa kritérií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Triedenie kníh a dokumentov podľa jednoduchých kritérií (abecedné, číselné a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
2
vyhľadávanie dokumentov podľa pokynov knihovníka
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane asistencie zákazníkom pri hľadaní požadovaných kníh či dokumentov; používanie online programov a digitálnych nástrojov v rámci vyhľadávania.
Perspektíva: Aktuálna
2
profesionálna komunikácia so zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Profesionálna komunikácia s čitateľmi v rámci asistencie pri plnení ich požiadaviek.
Perspektíva: Aktuálna
2
čistenie uložených dokumentov a regálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
manuálne práce s knižničným fondom
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pomocná, manipulačná, dislokačná, fyzicky namáhavá manuálna práca s knižničným fondom, napr. zakladanie/vyberanie kníh, viazaných ročníkov časopisov do/z regálov, prenášanie bremien, baliace práce, podávanie a doručovanie balíkov a poštových zásielok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
manipulačné práce pri príprave priestorov na prevádzku knižnice, podujatí a iných aktivít knižnice
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha reprografických zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – elektronická dokumentácia, digitálne informačné zdroje, digitálne služby v pamäťových a fondových inštitúciách.
Charakteristika:
Titulný obrázok Prepojenie podnikového informačného systému s automatizovanými systémami na riadenia skladu (Rotomat, regálový zakladač a pod.). Údržbár priamo z miesta výkonu má prehľad o náhradných dieloch, ich dostupnosti, umiestnení a môže priamo komunikovať so skladom. Príklad využitia: napr. Rotomat, regálový zakladač a pod. a ich prepojenie na podnikový systém.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.