Umelecký patinér a modista

Umelecký patinér a modistaUmelecký patinér a modista tvorivo upravuje predmety, kulisy a odevy podľa výtvarných návrhov, pre potreby divadelných, televíznych a filmových inscenácií, aplikovaním rôznych materiálov, maľovaním, tupovaním, lepením, flitrovaním, vyšívaním, batikovaním, zlátením, striebrením a pod. Vyrába odevy a kostýmové doplnky pletením, sieťovaním, háčkovaním, makramé a pod. Dodáva predmetom a odevom patinu rôzneho časového opotrebenia na navodenie dobovej atmosféry a charakteristických prvkov prostredia, a to najmä trhaním, páraním, naparovaním, namáčaním či striekaním. Vyvíja na tieto účely nové originálne technologické postupy. Vyrába pokrývky hláv rôznych historických období šitím, naparovaním na drevené formy do požadovaného tvaru a výtvarne ich upravuje do konečného umeleckého výrazu. Vyrába a vizuálne dotvára čelenky, masky, šperky, náhrdelníky a rôzne kostýmové doplnky....
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
64424/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKKlobučník
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7316
SK ISCO-08
7316004
ESCO
2442
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
7316004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy pomocných materiálov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy pri výrobe klobúkov a pokrývok hlavy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia vyšívania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky a postupy zhotovovania scénických a krojových odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
žehliaca a fixačná technika
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
história módy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia maliarskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vlastnosti maliarskych materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady pri skladovaní polotovarov a hotových výrobkov v klobučníctve
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Orientácia v základných výtvarných technikách.
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a formy na tvarovanie klobučníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie patinačnej úpravy predmetov, textilných a odevných materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Trhanie, páranie, naparovanie, namáčanie, striekanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie povrchovej úpravy predmetov, textilných a odevných materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Techniky aplikovania rôznych materiálov, maľovanie, tupovanie, lepenie, flitrovanie, vyšívanie, batikovanie, zlátenie, striebrenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky a postupy patinovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Techniky a postupy patinovania odevov a predmetov z rôznych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, pomôcok a materiálov na tvorbu výšiviek
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie vlastných podôb a úprav scénických kostýmov a krojov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vrátane zhotovovania scénických a krojových odevov.
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh a ručné zhotovovanie spoločenských klobúkov rôznych historických období, ozdôb, kvetín z textílií a iných materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné alebo strojové tvarovanie a lisovanie klobúka
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovenie pokrývky hlavy s dodržaním technologického postupu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dotvarovanie a zdobenie pokrývok hlavy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia ručných techník výroby odevov a kostýmových doplnkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Pletenie, sieťovanie, háčkovanie, makramé a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia ručných patinačných techník úpravy odevov a kostýmov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Trhanie, páranie, naparovanie, namáčanie, striekanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba pokrývok hláv šitím, naparovaním na drevené formy a ich výtvarná úprava do konečného umeleckého výrazu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikácia technológie výroby pokrývok hláv.
Perspektíva: Aktuálna
4
povrchová úprava polotovarov a klobúkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strihanie, rezanie, vysekávanie, šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie dielov a častí výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné šitie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dekoratívne spracovanie textílie strojovým šitím, vyšívaním a žehlením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia ručných výtvarných techník úpravy predmetov, textilných materiálov a odevov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Maľovanie, tupovanie, lepenie, flitrovanie, vyšívanie, batikovanie, zlátenie, striebrenie rôznych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.